Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alaje üzenetei - Válaszok a Youtube csatornáról

Ez a fordítás Alaje – aki egy földönkívüli küldött, a Galaktikus Föderáció tagja - youtube-os csatornájának a kérdésekre adott válaszait a hozzászólásokban tartalmazza.

Alaje üzenetei magyar felirattal megtekinthetők: http://www.youtube.com/results?search_query=alaje+hun&aq=f

article preview

Alaje üzenetei

 

 

Ez a fordítás Alaje – aki egy földönkívüli küldött, a Galaktikus Föderáció tagja - youtube-os csatornájának a  kérdésekre adott válaszait a hozzászólásokban, tartalmazza. Az eredeti itt található meg:

http://www.youtube.com/user/777ALAJE

Kelt: 2010. február 12-én.

 

Pár megjegyzés a fordítással kapcsolatban

Az angol nyelvû szöveg lila színnel van jelölve, míg a fordítás közvetlenül alatta kék színnel. Elnézést kérek elõre is a tükörfordításért és az esetlegesen felmerülõ fordítási hibákért, visszáságokért. A szögletes zárójelekbe közé [] írt szavak személyes megjegyzéseim vagy kiegészítéseim a közöltekhez. A hozzászólok neveit megvastagítottam, hogy el lehessen különíteni a tartalmi résztõl. Az angol szövegben elõforduló hibákat nem javítottam, az eredetiség megõrzése miatt.

 

 Jó olvasást és spirituális fejlõdést kívánok,

Indiánmagyar

http://indianmagyar.blogspot.com

 

 

777Alaje

 

 

J.F. Kennedy

JFK was killed by the own people, the "government", because he wanted to talk about the extraterrestials in public.  He had contacts with Venusians.

JF Kennedyt saját emberei ölték meg, a „kormány” (háttérhatalom), mivel a földönkívüliekrõl akart beszélni a nyilvánosságnak. Vénusziakkal állt kapcsolatban.

 

 

-Well pieman173 , that was a hoax

pieman173

hola alaje sorry space bar bad but any way do you ever hear of the message "Decide Whether We Should Show Up"? was that written by the Pleiades? i think it was but im not sure.

Pieman173 azt kérdi, hogy a földönkívüliek azon levele, amelyben az emberiséget felkérik, hogy kérjük, hogy jelenjenek meg – válasz Alaje-tól : hoax – vagyis megtévesztés, becsapás (vagyis nem valós).

 

 

no, Korendor is a planet close to Arcturus

A Korendor egy bolygó, közel az Arkturuszhoz.

 

 

I am explaining this in my videos. The dark side dont like people with a powerfull light. Thats why they are trying to  scare you. That is what all real Lightworkers are going through.

Ezt elmagyarázom a videóimban. A sötét oldal nem kedveli az erõs fénnyel rendelkezõ embereket. Ezért van az, hogy  meg akarnak ijeszteni. Ezen minden Fénymunkás keresztül megy.

What you call "natural human instincts" is nothing else then feeling the energy unconciously. Dont go to much by aperiance. Because the dark side can use also good looking people. Only if you concentrate on the energy, you can see behind the face.

Amit te ”természetes emberi ösztönöknek” nevezel nem más, mint az energia érzése tudatalatt. De ne adj a látszatra. A sötét oldal jól kinézõ embereket is fel tud használni. Csak ha koncentrálsz az energiára, láthatsz az arc  mögé.

 

 

Akaliko, you can not measure the divine energy of Love with the limited earth thinking of numbers.

Nem lehet megmérni a Szeretet energiáját a korlátolt emberi gondolkodás mérõszámaival.

 

 

VladimirVPopovic1 , yes, thats true. Many Extraterrestials have Bases on earth.

Ez igaz, nagyon sok földönkívüli bázis van a Földön.

VladimirVPopovic1

Alaje is it true that there are Pleiadian bases on Earth?

Alaje, tényleg vannak Plejád bázisok a Földön?

Yes Marie, spaceships can go underwater , too.

Igen, Marie, az ûrhajók víz alá is tudnak merülni.

 

 

ZENESZÁMOK a videóiban: Deuter, Merlin's Magic, Hemi Sync - Kelly Howel.

 

 

Hello 27ge0del, every solar system has 12 planets, and like I say in my videos, EVERY planet has life, but on different dimensions.

Minden naprendszernek 12 bolygója van, és minden bolygón van élet, csak más dimenziókban, ahogy ezt elmondtam a videóimban is.

 

 

Hello clacheng, as I say in my Videos, if the earth people create negative energies, the transformation will be hard, because the planet earth has to clean the negative energies. If the earth people become spiritual, the transformation would be smooth. Thats why I am telling in ALL my Videos, the most important is the developement of the Heart and concsiousness.

Ahogy a videóimban is elmondtam, ha a földi emberek negatív energiákat hoznak létre, akkor az átalakulás nehéz lesz, mivel a Föld meg kell tisztítsa magát a negatív energiáktól. De ha a földi emberek spirituálisak lesznek, az átalakulás könnyû (sima, egyenletes) lesz. Ezért mondom el minden videómban, hogy a legfontosabb a Szív és a Tudat fejlesztése.

 

 

Mariearmone, there are Good and bad Triangle Ships. There is both.

Vannak Jó és Rossz Háromszögalakú (Ûr)Hajók.

 

 

Hello geodel,

Ghosts are Souls from dead people who can´t find the Light, and are stucked and strandet in the lower astral Plane were demons and other negative things are. Usually they were smokers, alcoholics, murders,negative, unspiritual peopleor people who thought that after death there is the end of everything. They stay for a long time there, going around and looking for Help until they find the way to love and light. Some negative people like it there and the stay longer. But those who want to get out, they are looking for help from people on earth and listening and learning. I had some in my past seminars. They had to learn about reincarnation, and how life is functioning in order to find the way to the light. Sometimes I went to old castles and I relieced some souls who were stucked there for hundrets of years. I opened a stargate to the light so they can fly through.

A Szellemek halott emberek Lelkei, akik nem találják (az utat) a Fényhez és ittragadtak az alsóbb asztrális szinteken, ahol a démonok és más negatív dolgok tanyáznak (vannak). Õk általában cigarettázók, alkoholisták, gyilkosok, negatív, materialista (nemspirituális) emberek vagy olyan emberek voltak, akik azt hitték, hogy a halál a vége mindennek. Sokáig vannak ezen a szinten, amíg Segítséget nem kapnak és/vagy meg nem találják az utat a szeretethez és fényhez. Néhány negatív „ember” szereti itt és sokáig itt marad. De aki ki akar szabadulni innen, az segítség után néz a Földön és hallgat és tanul. Volt néhány a régebbi elõadásaimon. Meg kellett tanulniuk hogyan mûködik az élet, mi a reinkarnáció, ahhoz, hogy visszataláljanak a fényhez. Néha elmentem régi kastélyokba és fel (ki-)szabadítottam néhány lelket, akik már többszáz éve ott voltak. Megnyitottam nekik egy csillagkaput a fényhez, hogy azon túl tudjanak repülni (jutni rajta).

 

 

This is what I am saying in my Videos. Use your thoughts to create the world that you like. With your thoughts, you are creating your Life.

Ez az, amit a Videóimban is elmondok. Használd a gondolataidat ahhoz, hogy olyan világot teremts magadnak, amilyet szeretsz. A gondolataiddal teremted meg a saját Életed.

           

Kar, dont be too rational.... Al you need is LOVE.

Thats all.

Very Simple.

Love-Energy will make all the work.

Kar, ne légy racionalista.... Minden ami kell az a SZERETET.

Ennyi.

Nagyon Egyszerû.

A Szeretet-Energia elvégzi a munkát.

 

 

Use my meditation from part 4.

Használd a meditációt a 4. Videómból.

 

 

Hello TheBpe, for every poison, virus or disease the dark sideis creating to spread, they create the antidote for themselfs.

Minden méreg, vírus, betegség, amit a sötét oldal hoz létre (teremt), hogy terjesszen, elkészítik hozzájuk az ellenszert is maguknak.

No, Extraterestial Humans build the Pyramids, over 12000 Years ago, with Levitation and cosmic Frequencies. Earth Humans could not build them even today.

Nem, Földönkívüli Emberek építették a Piramisokat, 12000 éve, Levitációval (Lebegtetés) és Kozmikus Frekvenciákkal. A Földi Emberek még ma sem tudnák megépíteni.

 

 

Yes mountainhard1, people who are VERY VERY negative and evil, go backwards in their evolution and have to Learn the Lessons from the start.

Azok az emberek, akik NAGYON NAGYON negatívak és gonoszak, azok visszafejlõdnek és meg kell Tanulniuk a Leckéket elölrõl.

 

 

1) The ancient people that you talking about, are those AFTER the destruction of the advanced Atlantian times. 12000 years ago,the big catastrophy that destroid the continent of atlantis caused a global earthpole movement, and this caused the loss of memory to humans.

Those people worshiped EVERYTHING they did not understood (Moon, stars, sun, mountains...) and had many Gods in their fantasies. In that time came many extarterestials from other planets and misused the situation and wanted to be worshiped as gods. In that times, the religions and cults were born. The advanced civilisations that know about the moon was MIILIONS of years ago. There were MANY Civilisations on earth BEFORE Atlanian times, and all destroid themselfes with wars, because Humans were not wise enough for powerfull Technologies. Just like today.

1) Azok az õsi emberek, akikrõl beszélsz, Atlantisz pusztulása utáni idõkbõl valóak. 12000 évvel ezelõtt, az a nagy katasztrófa, ami megsemmisítette Atlantisz földrészét, egy pólusváltást idézett elõ, ami az emberek memóriájának elvesztését vonta maga után. Ezek az emberek imádtak MINDENT, amit nem értettek meg (Hold, csillagok, Nap, hegyek...) és nagyon sok isten volt az õ képzeletükben. Az elkövetkezõ idõkben nagyon sok földönkívüli jött a Földre, akik kihasználták az emberek tudatlanságát és elvárták, hogy úgy imádják õket, mint isteneket [pl. Jehova, vagy Jahve. Ebben az idõben születtek a vallások és kultuszok. Azok a fejlett civilizációk, amelyek tudtak a Holdról, MILLIÓ évvel ezelõtt éltek. Nagyon sok civilizáció volt Atlantisz ELÕTT, de mindegyik elpusztította önmagát háborúkkal, mivel az Emberek nem voltak elég fejlettek a hatalmas (erõs) Technológiákhoz. Mint ma is.

                                                                                                                                          

 

2) Of course the teachings of Jesus were different than what you can read in the book of lies "the bible". He was a spiritual Master, a Lightworker. As I say in my Videos, the bible was rewritten MANY TIMES from MANY PEOPLE, like priests and Kings, and people with their own wrong believsystems, in order TO CONTROL THE PEOPLE BY FEAR and keep them as sheeps and slaves. This works until today. The original teaching were about cosmic wisdom, reincarnation and spiritual developement. All this was erased in order to keep the people undeveloped.

2) Természetesen Jézus tanításai másak voltak, mint amit a hazugságok könyvében, a „Bibliában” olvashatunk. Õ egy spirituális Mester volt, egy Fénymunkás. Ahogy elmondtam a videóimban is, a biblia TÖBBSZÖR át volt írva TÖBB EMBER által is, mint pl. papok és Királyok és rossz hiedelemrendszerû emberek által is, azért, hogy AZ EMBEREKET FÉLELEM ÁLTAL KONTROLLÁLHASSÁK, és birkaként és rabszolgaként tartsák õket. Ez ma is így mûködik. Az eredeti tanítás kozmikus bölcsességrõl, reinkarnációról és spirituális fejlõdésrõl szólt. Ez mind ki lett törölve, azért, hogy az emberek fejletlenek (és tudatlanok) maradjanak.

 

 

1)--99% of the crop circle Picktogramms are made from us with cosmic, electromagnetic energy.

99%-át a gabonaköröknek mi készítettük, kozmikus, elektromágneses energiával.

The fields are not destroyed, but even improved.

A mezõket nem romboltuk le, sõt feljavítottuk.

The rest of 1% is made of negative people who want to fool other people.

A fennmaradó 1%-ot negatív lények készítették, hogy megtévesszék az embereket.

They trample the fields so you can see that it is a fake. The stalks are bent and broken and the fields have no energy.

Letapossák a mezõket, szóval lehet látni, hogy hamisak. A száraik elhajlítottak és le vannak törve, a mezõknek nincsen energiájuk.

The real Picktogramms have Energy and 3 functions. Some are energetic stimulation for the earth (in the videos, I said that, symbols have energy), some are messages for the humans, first to make them see that there are others in space too, and secondly there are messages that are understood more in the soul, to activate specific knowledge. And some icons are messages for other aliens.

Az igazi Rajzoknak Energiájuk van és 3 funkciót töltenek be. 1. Van amelyik energia-serkentés a Földnek (a videókban elmondtam, hogy a szimbólumoknak energiájuk van), 2. van amelyik üzenet az emberiségnek, elsõsorban azért, hogy lássák, mások is vannak az ûrben, másodsorban pedig a lélek által érthetõ meg, és egy specifikus tudást aktivál. 3. És néhány „ábra” üzenet más földönkívüliek számára.

 

 

2)--Those cropcircles who are messages for your Soul, have to do with sacred geometry. In the etheric plain, you can see geometric 3D figures everywere out of Light who have encoded informations. It is the language of the higher dimensions, too complex to understand with the rational_earth Mind. But your Soul can understand it. So you have to listen to your Soul, in order to understand the message within a symbol.

2) –Azok a gabonakörök, amelyek üzenetek a Lélek számára, szakrális geometriák. Az éterikus síkon 3D-s geometriai ábrákat láthatsz, amely mind fénybõl áll; azok akik meg tudják fejteni az információkat. Ez a magasabb dimenziók nyelvezete, túl bonyolult ahhoz, hogy a racionális földi Elmével meg lehessen érteni. De a Lelked meg tudja érteni. Tehát hallgatnod kell a Lelkedre, azért, hogy megértsd egy szimbólum üzenetét.

Everything has those strucktures in it. Your body, the planets, everythging... Those cropcircles are corresponding with the sacred geometry in your Energy Body, and are triggering your awareness and sensitivity for the higher frequencies. The same is happening with the planet, too. It is like  Acupuncture for the planet.

Minden tartalmazza ezeket a szerkezeteket. A tested, a bolygók, minden... Ezek a gabonakörök megfelelnek a te Energiatestedben lévõ szakrális geometriáknak és kiváltják a tudatosságot és az érzékenységet a magasabb rezgésekre. Ugyanez történik a bolygóval is. Olyan, mint egy Akupunktúra a bolygónak.

 

 

3)--The Symbols in crops are projected from the spacecraft or we send small telemeter discs or Lightballs stimmulating with cosmic energy, the earth. It happens in seconds. Sort of like when you print something with your printer. First it's only on the screen as a graphic and then it is projected at specific points on the paper. For the picktogramms instead of ink, it is used cosmic energy that exists everywhere, as all things are made of this energy. I have been at dozens already in England and have eaten the seeds of it. You can feel the energy impact for days in your body and it activates the chakras.

3)—A (gabona)körökben lévõ Szimbólumok az ûrhajókról vannak kivetítve vagy leküldünk távolságmérõ korongokat vagy fénylabdákat, amelyek kozmikus energiákat küldenek a Földre. Egy pár másodperc alatt megtörténik a folyamat. Hasonló a dolog a nyomtatáshoz. Elõször csak a képernyõn jelenik meg, mint egy ábra, utána meg a papírra lesz „projektálva”. A gabonaköröknél tinta helyett kozmikus energiát használunk, amely megtalálható mindenhol, mivel minden energia. Nagyon sok ilyen helyen voltam Angliában és ettem a magját [itt lehet nem szó szerint kell értelmezni]. Több napig érzed az energia hatását a testedben és aktiválja a csakrákat is.

 

Yes loco2527, look in my Videos. With an activated Heart chakra, you can feel the energy of the pictogramms, and then you will REALLY understand them.

Aktivált Szívcsakrával érezheted a „képek” [gabonakörök+ energiáját és akkor értheted meg õket igazán.

 

 

777ALAJE

 

 

marieeb123

Is it a good idea to stay away from America then?

Jó ötlet Amerikától távol lenni?

Alaje: Well, its dangerous there....

Hát veszélyes ott...

 

 

Barbara Marciniak - Well, she is channeling. Channelings are often wrong or distorted. Her first book was good, but in the others she is channeling something else, that is not light, because she started to talk about blood rituals at night... So, concentrate on your INNER development, in order to get your informations from your higher self, and be able to filter in books, good from wrong informations.

Barbara Marciniak közvetít. A közvetítések nagyon sokszor hibásak vagy torzítottak. Az elsõ könyve jó volt, de a többiben valami mást közvetít, ami nem fény, mivel elkezdett beszélni éjjeli vér-rituálékról... Inkább koncentrálj a BELSÕ fejlesztésére, ahhoz, hogy megkapd az információidat a magasabb (felsõbb) Énedtõl, és hogy képes legyél megszûrni a jó és rossz információkat a könyvekben.

 

 

ge0del28 , there are many entrances to the inner earth. Not only at the poles. And yes, there are cities from different ETs , but they are in a higher Frequency and not everybody can find them. Only if it is allowed.

Több bejárat van a Belsõ Földre (Homorú Föld), nemcsak a Sarkokon. Vannak különbözõ földönkívüliek által épített városok, de nem mindegyik látható, mivel magasabb Rezgésen vannak és nem találhatja meg õket akárki. Csak akkor, ha ezt õk is akarják (megengedik).

 

 

Everything is Energy, and everything is connected with Energy.

Everybody is sending and receiving Energy and Informations all the time.

Minden Energia, és minden kapcsolatban van az Energiával.

Mindenki egyfolytában küld és fogad Energiát és Információkat.

 

 

Hello 45943811, it depents on your Lifeplan, and the Experiences that you wanted to go through. Astralprojection is not the main goal. The main Goal is to activate the Love in your Heart and to create a noble character. Everything else then is a side effect.

A te Élettervedtõl függ és attól, hogy milyen Tapasztalatokon akartál keresztülmenni. Az asztrálprojekció nem az elsõdleges cél. A legfõbb cél az, hogy aktiváld a Szeretetet a Szívedben és hogy létrehozz egy nemes személyiséget. Minden ezen kívül mellékes.

 

 

!!!Well, the so called garden eden was a colony project from negative Extraterestials, to use primitive Humans as slaves. It was a place where they did genetic manipulations to Humans and primitive Monkeys, in order to create better workers for getting minerals, Gold for their technology. It did not worked with monkeys well, so they continued with Humans. Thats why Monkeys have an humanlike behaviour. They were part of a genetic Program, were many different Monkey races were created. So there were many adams and many evas and they were not allowed to go to the places were the Extraterestials were living. The Primitive Humans saw them as Gods, and created the Cults and Religions to worship them. From that time on, Earth-humans think that God looks like a Human and he will punish you if you not do what he says. An awaked Humans knows, that God is the Energy from wich EVERYTHING is a Part. It is the cosmic central Consciousness, The Life-Source of ALL.

Az Édenkert valójában egy negatív Földönkívüli kolonizációs projekt volt, amelyben primitív Embereket használtak fel rabszolgaként. Egy olyan hely volt, ahol genetikai manipulációt végeztek az Embereken és primitív Majmokon, hogy mégjobb munkásokat kapjanak a bányászataikhoz (Arany, ásványok). Ez a dolog nem mûködött jól a majmokkal, ezért az Emberekkel folytatták. Ezért viselkednek a Majmok emberszerûen. Õk egy genetikai Program részei voltak, ahol különbözõ Majomfajtákat fejlesztettek ki. Tehát nagyon sok éva és nagyon sok ádám volt, akiknek nem volt megengedve, hogy olyan területre menjenek, ahol a Földönkívüliek éltek *feltehetõen az Annunakikról van szó+. A Primitív Emberek Istenekként tekintettek rájuk (a Földönkívüliekre) és létrehozták a Vallásokat és Kultuszokat, hogy imádhassák õket [vagy fordítva]. Azokból az idõkbõl maradt fenn az a hiedelem, hogy Isten úgy néz ki, mint egy Ember és õ megbünteti azokat, akik nem engedelmeskednek neki [pl. bosszúállás a Bibliában]. Egy tudatára ébredt Ember tudja, hogy Isten az Energia, amelynek MINDEN Része. Õ a központi kozmikus Tudat, Minden Élet Forrása.

 

 

Hello acidfighter1,

as I say in my Videos, the dark side dont like the Light or people who want the light, therefore they are trying to stop us, eather directly or they use other people to disturb you. Just keep concentrating on the Light of Transformation. The other feeling you had, was the Love Energy I am talking about in my Videos. The Energy that you get, when you connect yourself with your Soul. Your True Self.

Ahogy elmondtam a videóimban is, a sötét oldal nem szereti a Fényt, vagy azokat az embereket, akik akarják a fényt, ezért mindent megtesz, hogy megállítsanak minket, vagy nyíltan vagy mások által. Te csak a Változás Fényére koncentrálj (összpontosíts). A másik érzés, amit éreztél a Szeretet Energiája volt, amirõl a Videóimban is beszélek. Az az Energia, amelyet akkor kapsz, amikor összekapcsolódsz a Lélekkel. A Valódi Önmagaddal.

 

 

helluvajames

Alaje what do you think should we take the h1n1 vaccine?

Alaje, szerinted adassuk be a H1N1 oltást?

777alaje

Well, I would NOT take it ..... But everybody has to deside for himself.

Én nem adatnám be.... De mindenki saját maga dönt.