Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szabó Judit - Korszakváltás a médiumi üzenetek fényében

A nyitóoldal folytatása  

article preview

A MEDIALITÁS ALAPFOGALMAI 

A médium latin eredetű szó, és közvetítőt jelent. A spirituális gyakorlatban olyan embert értenek alatta, aki képes az átlagember számára érzékelhetetlen világokból üzeneteket továbbítani a földi síkra. Természetesen többféle síkkal és azok lakóival lehet kapcsolatot létesíteni, itt most csak azokról a médiumokról lesz szó, akik az emberi tudatszintet magasan meghaladó síkokon élőkkel képesek kapcsolatba lépni. Ezeket a lényeket emelkedett szellemeknek nevezi a szaknyelv, a médiumi közlésben pedig közlő szellemnek hívjuk őket. Ok segítő, tanító szándékkal szoktak üzeneteket küldeni a Földre.
 

A médiumi üzenet egyik alapismérve, hogy nem a földi gondolkodásnak megfelelően épül fel. Ennek az a legfőbb oka, hogy az emelkedett szellemlényekkel elsősorban jobb agyféltekés működéssel lehet kapcsolatba lépni. Ez azt jelenti, hogy az ilyen kapcsolat kialakításához a médiumnak háttérbe kell szorítania racionális, logikus gondolkodását és a saját személyiségét, hiedelemrendszerét. Ezzel szemben növelnie kell magában a belső csendet, a nyugalmat, a felfelé való megnyílást, és olyan magasra kell emelkednie lélekben, amennyire csak tud. A médium és a közlő szellem össze¬kapcsolódása ugyanis a „hasonló hasonlót vonz" törvénye alapján történik meg: a médium és az esetlegesen jelenlévők tudati szintje határozza meg, hogy milyen tudatú közlő szellem tud hozzájuk kapcsolódni. A médiumi üzenet tartalma, emelkedettsége és tisztasága pedig pontosan ettől a tudati szinttől függ. Ezért egy szellemileg fejletlen, durva világi életet élő „médiumhoz" nem fog emelkedett szintű szellemi lény kapcsolódni, hiszen nincsen vele közös rezgése. így a médiumi közlés minőségét döntő mértékben szabja meg a médium lelki tisztasága és szellemi szintje.
 
 

 

Ezen kívül azonban vannak más tényezők is, amelyek befolyásolják a médiumi üzenet minőségét. A közlés többnyire igazodik az adott történelmi korhoz, az éppen érvényben lévő értékrendszerhez és a kultúrához. A médium személyéről már volt szó, de hason¬ló vonatkozik a közlésen jelenlévő személyekre is: az ő hiedelem-rendszerük, az aktuális belső állapotuk és általános lelki-szellemi fejlettségi szintjük szintén erősen befolyásolják a közlést. 

Akik még nem jártasak a szellemi üzenetek kiértékelésében, gyakran kérdezik, hogy miért nem kézzelfoghatóak az üzenetek? Miért vannak bennük körülírások, s olyan megfogalmazások, amelyek a földi ember számára ködösek? Ennek a fent említett jobb agyféltekés „működési mód" az oka, valamint az, hogy a médiumi üzenetek a Neptunusz archetípusához tartoznak, amelynek alaptulajdonsága, hogy a racionális elme számára megfoghatatlan. De a legfontosabb talán az, hogy a közlő szellemek olyan tudati szinten vannak, ahol az események tartalma az elsődleges, s nem a formájuk.
 

Ezért a tartalmat igyekeznek leírni, mivel tudják, hogy az a földi világban többféle formát is felvehet. Arra szeretnének ezzel tanítani, hogy lássuk meg a formák mögötti valóságot.
 

A másik fontos tudnivaló, hogy az emelkedett szellemlények olyan szellemi szinten élnek, ahol nincsen idő. Ezért számukra rendkívül nehéz egy születőben lévő dolgot időben megfogalmaz¬ni Ok a magasabb síkokra látnak rá, ahol az események szellemi magva formálódik, innen pedig nehéz megmondani, hogy az éppen milyen formát fog ölteni és mikor. Ezért, ha egy emelkedett szellemlény egy időpontról akar beszélni, akkor mindig azt írja le, hogy a szóban forgó eseménnyel párhuzamosan milyen más események fognak még történni. 

A legtöbb olvasó felteszi a kérdést, hogy hogyan tudja eldönteni egy médiumi üzenetről, hogy hiteles vagy sem, hogy emelkedett szellemi szférákból származik vagy sem? E kérdés alapos meg¬válaszolása sok oldalt venne igénybe, őzért most csak a döntő is¬mérveket sorolom fel. Mivel a közlő szellem tudati szintjét hűen tükrözi az általa közölt szöveg, ebből kell kiindulni. Azaz, a „gyümölcséről ismeritek meg a fát" törvényt kell használnunk. 

A legfontosabb ismérvek, amelyek egy tiszta, emelkedett tudatú szellemlény üzenetére utalnak. 
• Mindig tömören, egyszerűen és érthetően fogalmaznak. 
• Soha nem keltenek félelmet, bűntudatot, kisebbségi érzést, nem szégyenítenek meg senkit sem. 
• Nem becsmérelnek senkit, sem távol lévő ismerőst, sem köz-ismert embert, sem másik népet, más felfogású és gondolkodású embereket, Toleranciájúk maximális, elfogadják a másképp gondolkodást, és soha nem neveznek ki senkit és semmit bűnbaknak (akin levezethető a gyűlölet). 
• Nem utasítgatnak, nem parancsolnak nem szabják meg, hogy mit csináljunk, Tanácsot; ötletet adnak bizonyos problémák átlátásához és megoldásához, de mindig meghagyják szabad akaratunkat abban, hogy elfogadjuk-e a tanácsukat vagy sem. 

• Semmiféle hatalmi drámát nem játszanak, és nem is buzdítanak ilyesmire. 
• Kiváló humoruk és pedagógiai érzékük van. 
• Mindig szeretettel beszélnek, de nem érzelgősen. 
• A magas szellemi szintű szellemlények nem szoktak nevet mondani kilétük bizonyítására. Ok ugyanis rezgéseik és minőségeik alapján különböztetik meg egymást, amire mi emberek kevéssé vagyunk képesek. Önként ritkán nevezik meg magukat. S ebből következik egy nagyon fontos ismérvük: a magas tudatszintű szellemlény soha nem nevezi magát Jézus Krisztusnak, Pál apostolnak, Máriának, vagy bármelyik szentnek. 
• Kevés médium képes összekapcsolódni olyan szellemlénnyel, aki nagyobb közösségeket, országokat érintő információkat közöl. Ezeknek a lényeknek olyan magas rezgésű és erős az energiája, hogy csak kevés médium bírja ki. Ha ők üzennek, az üzenet mindig rövid, és nem személyes. 
• Nem jósolnak, nem mondják, hogy ez, vagy az fog történni, időpontokat pedig csak elvétve említenek. Trendeket vázolnak fel, vagy a jövő lehetséges útjait. Céljuk az emberek tanítása, szeretetteljes útbaigazítása. 
• Végül pedig, egy emelkedett szellem közlését olvasva meg-emelkedik az olvasó energiaszintje, derűs lesz, úgy érzi, hogy kitisztult a feje, gondolatai tiszták, világosak. A magas szellem energiája nyomtatáson keresztül is felemeli a lelket. 

Az alacsony, diszharmonikus energiájú szellemlények jellemzői többnyire a fentiek ellentétei, vagyis: 
• Hosszasan, dagályosan, zűrzavarosan vagy érzelgősen fogalmaznak. Amit két szóban el lehetne mondani, azt húsz mondatban közlik. 
• Rossz érzéseket, félelmet, bűntudatot, szégyenérzetet keltenek. 
• Becsmérlően, gyűlölködve beszélnek másokról, bűnbakokat keresnek. 
• Utasításokat adnak és parancsolgatnak. Megmondják, hogy mikor mit kell tennünk, mert egyedül az a helyes, amit ők mondanak. 
• Azonnal megnevezik magukat, és többnyire egy közismert, nagy tiszteletnek örvendő nevet mondanak. 
• Mindenhez értenek (látszólag). 
• Élnek a hatalmi dráma minden lehetséges eszközével, hogy energiát nyerjenek az emberektől. Igyekeznek irányításuk alá vonni, uralkodni rajtuk. 
• Az ilyen közléseket olvasva az olvasónak könnyen rossz érzései támadnak, gondolatai zavarosak lesznek, félelem vagy szorongás tölti el, és lecsökken az energiaszintje. 

Mint fentebb említettem, a mai korra vonatkozó médiumi üzenetek az 1990-es évek elejétől szaporodtak meg szembeötlően. Ez a megszaporodás sajnos tartalmi, minőségi „felhígulással" is járt.Régebben kevés médium volt, s csak azok a közlések maradtak fenn, amelyek kiállták az idők próbáját, tehát vélhetően emelkedett szellemlénytől származnak, emelkedett szellemiségű médiumon keresztül. A korábbi felfogás szerint a médium eszköz volt, akinek mindent meg kellett tennie ahhoz, hogy méltó és tiszta köz¬vetítője lehessen a magasabb szellemlényeknek. Természetesen ennek nem mindenki tudott eleget tenni, de azt is hozzá kell tenni, hogy a medialitáshoz tehetség kell, ami nem mindenkinek adatik meg. 

Médiumi üzenetek szinte mindig voltak az emberiség történetében, de csak a legjelentősebbeket írták le. Ma lehetőség van arra, hogy bárki, aki médiumnak gondolja magát, könyvet jelentessen meg a közleményekről. Ennek egyenes következménye, hogy a nyomtatásban megjelent médiumi üzenetek többnyire nem az időtálló, legkiválóbb közlések gyűjteményei. Ezt erősíti meg a széles körben elterjedt New Age-es gondolkodás, miszerint minden¬kinek mindenhez van tehetsége, és az „angyalok" máris röpülnek, ha mi csettintünk nekik. Talán mondani sem kell, hogy ez felfogás igen távol van a valódi szellemi törvényektől, s mindenek előtt az alázattól, ami a médiumi munka első és egyik legerősebb követelménye. Ilyen hiányos alapokon ritkán születik valóban hiteles, magas szellemiségű üzenet, amely jól látható azokon a médiumi műveken, amelyek több száz oldalasak, de lényegi mondanivalójuk 10-20 oldalba összesűríthető (lenne). 

Ahhoz, hogy valaki el tudjon igazodni a mai üzenetek dzsungelében, ismernie kell néhány „klasszikus" médiumi írást, melyekből az emelkedett szellemlények kisugárzását papíron keresztül is érzékelheti. Ezek birtokában vághat neki a terjedelmes modern üzenetek „kimazsolázásának". Ha így szét tudjuk válogatni a búzát az ocsútól, akkor viszont értékes felvilágosítást nyerhetünk arról, hogy mi történik most a Földön. 

Ennyi bevezető után pedig térjünk át az üzenetekre! 
Talán a fentiekből is kiderült, hogy rendkívül kritikus vagyok a médiumi üzenetek minőségével kapcsolatban, ezért a következőkben azokból a közlésekből fogok idézni, amelyek nemcsak az én szigorú szűrőmön mentek keresztül, hanem több ezer olvasóén is. Nagy szeretettel és tisztelettel fogom idézni a Névtelen Szellemet, aki az 1930-as években igen kiváló magyar médiumokon keresztül ragyogó szellemi tisztasággal írta le a mai események valódi, szellemi okát. Mindemellett azért is idézem őt szívesen, mert Magyar¬országon rendkívül sok médiumi képességgel rendelkező, de még csiszolatlan gyémánt van, akiknek nagy segítség, ha láthatják, olvashatják, hogy hogyan és mit közöl egy valóban magas tudati szintű szellemlény. 

Névtelen Szellem üzenetének helyes értelmezéséhez tudni kell, hogy az a médium és médiumi kör, ahol ez a szellem megjelent, rendkívül vallásos (keresztény) volt, ami az 1939-ből származó szó-használaton érződik is. A mai érthetőség kedvéért tettem magyarázó megjegyzéseket egy-egy kifejezéshez. 

 

 A „NÉVTELEN SZELLEM" ÜZENETE 1939-BŐL 

„Igen, a Föld egy nagy iskola, amelyben a tanulók nagyon különböző képességekkel rendelkeznek. Vannak tanulók, akik minden erejüket megfeszítve tanulnak, és törekednek előre. És vannak tanulók, akik igyekeznek a világosság elől elbújni, hogy a háttérben haszontalanságokat műveljenek, ahol kikerül¬hetik a tanító tekintetét. 

De ebben az iskolában senki sem kerülheti ki a legfőbb Tanító tekintetét. 
És ha egyszer ez a nagy iskola, ez a Föld, amely annyira különböző tanítványokat foglal magában, elérte azt a színvonalat, ahol a törekvőket a hanyagoktól el kell választani, mi sem természetesebb, és mi sem egyezik jobban Isten igazságosságával, mint az, hogy ez az elválasztási processzus bekövetkezik..." 

El kell következnie annak az időnek, amelyről a mi Urunk azt 
mondotta, hogy elválasztja a juhokat a kosoktól, és jobb keze felé állítja az egyik, bal keze felé a másik csoportot. És akiket a bal keze felé állított, azokat elküldi az »örök« gyötrelemre. Ez az örök gyötrelem a szellem számára egy úgynevezett örökkévalóságig tartó 1 szellemi) halált jelent, amikor a szellem nem munkálkodik, hogy azután a Messiás újjáébressze őket, s új fejlődés, új világosság felé vezesse ugyanazzal a szeretettel, amellyel a régi iskolában, a Földön vezette, de ahol már további haladás nem volt lehetséges számukra." 

Azt mondjátok, Isten nem lehet olyan kegyetlen, hogy az egyik csoportnak további előmenetelt és boldogabb létet, a másik csoportnak pedig dermedtséget és halált szánjon. 
Embertestvéreim, valójában nem is Isten teszi ezt, hanem teszik ezt önmagukkal a szellemek. 
kegyelmi korszakban él ma a Föld, amikor Isten kegyelme fokozottabb mértékben sugárzik alá a bukott, küszködő, az érés előtt álló földi szellemseregekre. És ez a kívülről jövő örök erő áthatja azokat a burkokat, amelyeket a szellemek maguk körül terem¬tettek . Mivel pedig ez az erő tiszta és igaz: ennélfogva az alacsony¬rendű2 szellemeknek sűrű burkait bizonyos mértékig felhígítja, s benne a szellemnek bizonyos kis mozgási szabadságot biztosít. 

Mihelyt azonban ez a kegyelem visszavonul - pedig ez a kivételes kegyelmi korszak nem fog örökké tartani - akkor ezek a sűrű burkok a saját súlyuknál fogva összezárulnak, megsűrűsödnek, és magukba zárják a bennük élő alacsony szellemeket, akiknek az öntudata3 el fog veszni, még mielőtt a földi, anyagi világban az elkülönülés bekövetkeznék. 
Ők zárják be önmagukat, és nem Isten hatalmi szava zárja be őket." 

„Azért az Úr megengedi, hogy az ember idejében végigkóstolja cselekedeteinek következményeit, és megláthassa, hová vezet az út, amelyen elindult. A lélek visszasüllyed a ragadozó vadak szín-vonalára, és a rombolás elpusztít mindent, amit az istenhitben élők megépítettek4. Ezt a fájdalmas, utolsó figyelmeztetést éli most végig a világ, mielőtt a korszak lezáródik. Ennek a korszellemnek el kell tűnnie, Ne rettegjetek a keménynek látszó napok miatt, az isteni igazság megóvja azokat, akik a szolgálatába szegődtek, és akik nem siettek a prédára, akik nem örültek mások szenvedésein, hogy abból maguknak örömöt kovácsoljanak. A szenvedések véget érnek, és az isteni kegyelem ismét összevezérli azokat, akik az isteni gondolatnak helyet adtak az életük formálásában. nagy kegyelem jut azok részére, akik nem rendültek meg a hitben, ha¬nem éberen virrasztottak a hitetlen világ tombolásának idején is." 

„Mert nagy lesz a fejvesztettség, nagy lesz a bizonytalanság az Úr második eljövetelének előestéjén! Minden, ami erősnek látszott, meg-inog, megremeg, mert megreszketteti az az erő, amely az egész terem¬tett mindenségben érezteti a hatását, de érezteti hatását az emberi lelkekben is." 

Mert a földi világ nagy átalakulás előtt áll. Feljebb emelkedik, és jaj azoknak, akik ide tartoznak, és nem juthatnak be az újjá¬alakult világ boldog állapotába. 
Most még egy kis ideig nyitva vannak az ajtók, és akik szívük mélyén megérzik a teremtő Isten hazahívó szavát, és segítik az el¬tévedt lelkeket az igazság útjára terelni, azok megmenekülnek a nagy kiválasztás törvényének szigorúságától. 
jaj azoknak, akiket felkészületlenül érnek ezek az idők, a nagy leszámolás napjai. Onnan már nem jöhet vissza senki, hogy új próbákat élhessen át, mert az időhöz kötött világ ideje lejáróban van, és az óra közeledik, amikor bezárulnak a kapuk, és nem nyílnak meg a zörgetőknek többé. 
Mihelyt Isten kegyelme átengedi terét a törvénynek, a törvény automatikusan érvényesül, és mindenki azt aratja, amit vetett." 

Minden, ami tisztátalan volt, eltakaríttatik a Földről, a Föld el¬érkezik az Úr második eljövetelének idejéhez 
Testvéreim! Most azt mondjuk mindnyájan: készüljetek, mert közel van az Úr, és immár az ajtó előtt! 
Senki sem tudja, még a mennyei angyalok sem, mikor, mely órában, mely pillanatban jön el Hiába akarják azt az »égforgást- nézők« kiszámítani, hiába akarják azt valamely ponthoz rögzíteni, .. .ezt nem tudja senki sem... 
Már-már az előestéjéhez közeledünk annak a nagy napnak, amikor mindenki elveszi hitének, szeretetének és ebből folyó cselekedeteinek jutalmát. Amikor beérkezik a Föld az utolsó napjához, vagyis, amikor ez a korszak, a kegyelem korszaka lezáródik, és mindenki megrostáltatik, vagyis a maga helyére, a maga állapotába utasíttatik attól az igazságtól, amelyet követett, amelyben hitt, és amely szerint cselekedett." 

..Tekintsetek csak körül, és lássátok meg, hogy a gabona már készen áll az aratásra, és lássátok meg azt a már emberi szemmel és értelemmel is megállapítható óriási elkülönülést, ami a juhok és a kosok között mutatkozik! Nézzétek meg, hogyan tömörül az egyik táborba a hívők és hitre szomjazok csoportja, és hogyan távolodik el tőle a másik csoport." 

A kegyelmi idő el fog múlni, és akkor be fog következni nemcsak a lelkek elkülönülése, de az anyagi világ átalakulása is azért, hogy azok, akik Istennek szolgáltak, egy magasabb rendű, 
egyszerű, igaz társadalomban élhessenek, ahol alapvető becsületbeli kötelesség lesz az, amit Jézus kijelentett: Ne tégy másnak: olyat, ami neked rosszul esnék.

Ez lesz a törvény ebben a társadalomban. De erre nem írott paragrafusok fogják rákényszeríteni ennek a társadalomnak a tagjai:, hanem ez a törvény minden egyes tagnak a lelkébe mélyen bele lesz vésve... 

Képzeljétek el ezt az új társadalmat, amelyben nem lesz bíróság, mert ott nincs bíráskodni való. Ahol mindenki a másiknak a legjobbat igyekszik tenni; nem lesz katonaság, mert minek oda katonaság, ahol senki senkinek ártani nem akar. Nem lesz rendőrség, mert hogyan kellene a rendet őrizni ott, ahol azt senki megbontani nem akarja... 
Képzeljétek csak el élénken ezt az új társadalmat! És ha elképzeltétek, akkor gondoljátok el, hogy ilyen társadalomba csak nem lehet bebocsátani azokat, akiknek minden törekvésük az volt: megrövidíteni másokat, és magukhoz ragadni mindent. 

Ezt a két kategóriát szét kell választani; úgy az előbbi, mint az utóbbi csoportnak a fejlődés további feltételeit egy új kezdéssel kell megadni. 
És ha elképzeltétek ezt az új társadalmat, akkor kérdezem, nem kívántok-e tagjaivá válni? Persze, hogy kívántok! És tagjaivá is lehettek! 
Az a célunk, hogy bejussatok ebbe az új társadalomba. És bár ehhez erőfeszítésre lesz szükség, de ez az erőfeszítés nem olyan keserves munka, mert a legkisebb eredmény is boldoggá tesz majd benneteket. 
A munkát azonban kezdjétek el még ma, és nem holnap! 
Bátorításul megmondom nektek, hogy még ebben az életben nagyon sokat elérhettek. A helyesen megválasztott mód, a helyesen megválasztott út messzire vezethet benneteket: sokat lehánthattok magatokról abból a sűrű burokból, ami a ti egyéniségeteket takarja. 
Bontsátok ki egyéniségeteket, embertestvéreim! De ez az egyéniség kibontakoztatás ne jelentse azt, hogy: én, ember, hatni, erőt kifejteni akarok«, éppen ellenkezőleg: ne számolgassátok azt a jelentéktelen kis munkát, amelyre képesek vagytok. A szenvedéseket tekintsétek úgy, mint kamatozó tőkét, mintha azokkal ki-egyenlíthetnétek a tartozásotokat! 

Mindezeknek az ideje elmúlt; mentsétek, amit lehet! Kapaszkodjatok bele mind a tíz körmötökkel a kegyelembe, amely ingyen adatik nektek, ha kéritek, és ha arra magatokat alázatosságotokkal érdemessé teszitek. 
Legyen hitetek, legyetek alázatosak, legyen reményetek, és ne engedjétek magatokat elcsüggeszteni a múlt sötét árnyaitól..." 

„Boldognak mondok minden igaz hívőt, aki a nagy korszak be-fejezésének idején nem lett hűtlenné a krisztusi igazságokhoz, nem alkudott meg a gonosszal, az győzelemmel végzi be egyetlen földi életével azt a ciklust, amelybe a gondviselő Isten őt az életbe előhívta. Mert az ő részére foroghat a világ előre vagy vissza, az nem érinti őt, mert nem vonzza az elmúlandó világok élete. Ezek már az örökkévalóságban és annak törvényében élnek. Ez a törvény nem fájdalmas büntetésekkel uralkodik felettük, hanem szeretettel, békességgel és folyton megújuló örömökkel." 

(Az utolsó óra munkásaihoz - A Névtelen Szellem tanításai Pál médium útján. I. kötet, Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp., 1939)

ARIEL ÜZENETE 

Most pedig következzék egy olyan szellemlény üzenete, akit nagyon szívesen idézek már évek óta. A magát Arielnek nevező lény 1987-ben küldte üzenetét, amely a Föld és az ember spirituális át¬alakulásának lépéseiről szól. Ez a közlemény szemérmesen hallgat a folyamattal járó nehézségekről, viszont új szempontokból közelíti meg a témát, amiből szintén sokat lehet meríteni. 

Ezzel a rendkívül jó hasonlattal mutatja be az átalakulást: „Képzelj el egy gömb alakú, lepecsételt akváriumot, amely egy másik, nagyobb akváriumban van benne. A nagy akváriumban lévő halak belelátnak a gömbbe, de a gömbben lévők nem látnak ki. Az üveggömb az ő egyetlen realitásuk. A nagy akvárium sós vízzel van tele, és gyönyörű vízi növények, rákok és halak élnek benne. A le¬pecsételt gömbben azonban édesvíz van, és aranyhalak élnek benne. 

Hirtelen elkezdődik egy folyamat, amelyben az üveggömb egyre vékonyabb és vékonyabb lesz. Egy kis sós víz át is szivárog, és az aranyhalaknak gyorsan kell fejlődniük, hogy hozzá tudjanak igazodni ehhez a változáshoz. Mivel az üveg egyre vékonyabbá válik, az aranyhalak időnként egy-egy pillanatra meglátják a nagy akvárium élőlényeit. Néhány aranyhal ellenségnek tartja a többi halat, és bátran próbálják védeni gömbjüket a fenyegető invázió ellen. A vízi növényeket rossznak tartják, és azzal vádolják a többi arany¬halat, hogy befolyásolják őket ezek a növények. Ezek az aranyhalak elrejtik félelmüket, de mégis kivetítik környezetükre. Megint más aranyhalak azt hiszik, hogy a nagy akváriumban lévő halak már régóta ellenőrzik az üveggömböt. Önmagukat és a többi aranyhalat kiszolgáltatott áldozatnak tekintik. Azt hiszik, hogy az üveg másik oldalán lévő teremtmények fogva tartják őket, hogy majd egyszer felfalják. És mivel az üveg fala egyre vékonyabb lesz, minden nap jobban félnek. Néhány aranyhal az üveg túlsó oldalán lévő halakat mindenható, isteni lényeknek tartja. Ezzel teljesen feladják saját autoritásukat, és ide-oda ingáznak az érzelmi szélsőségek között. Egyszer kiválasztottnak érzik magukat, máskor pedig értéktelennek. Megpróbálják »mestereik« rejtett üzeneteit tolmácsolni, és ezek szerint cselekszenek és hisznek. 

Ide-oda úszkálnak a gömbben, sok légbuborékot kavarnak, de hosszú távú hatást nem tudnak előidézni. 
És van néhány aranyhal, akik ezeket a másfajta teremtményeket testvérüknek tekintik, és csodálják a »Nagy Halat«, hogy milyen hihetetlen mennyiségű formában tudja kifejezni magát. Ok minden lélegzetükkel és mozdulatukkal a Nagy Hal szellemét követik, és eksztázist élnek át, mivel lassan előkészülnek arra, hogy a nagyobb vízben úszhassanak. 

A folyamat szellemi lényegét pedig modern nyelvezettel így fejti ki: 
„A Föld éppen felemelkedik. Te a fizikai testeddel a harmadik dimenzióban vagy. Ez az anyagon alapul. A negyedik dimenziót asztrális síknak is nevezik. Legnagyobb részben az érzelmeken alapul. E két dimenziót nevezzük mi alsó teremtett világnak. Ez a két dimenzió az, ahol az elszakadás lejátszódott. Ezek az egyedüli dimenziók, ahol fennmaradhatott a jó és a rossz illúziója, ahol az ember elválasztva érezheti magát másoktól és a szellemtől. 

Ez a bolygó jelenleg az asztrál sík alacsonyabb szintjén rezeg. A felemelkedési folyamat része lesz, hogy minden dimenzió fel lesz göngyölítve«, és magasabb dimenziókba emelkedik. 
Frekvenciája gyorsan emelkedik, és veszít abból a sűrűségéből és anyagából, amit a harmadik dimenzióban úgy ismerünk, mint összesűrűsödött fényt. Ez a sűrűség csökken, és a bolygó, valamint az emberek rezgési frekvenciája emelkedik. 
Univerzumodban a sűrűsödési folyamat elérte a tiszta fénytől való maximális távolságot. Ez a folyamat most megfordul, ami azt jelenti, hogy megkezdődhet az Egyhez való hazatérés. Amikor egy bolygó felemelkedik, az újraegyesülés mindig rendkívüli folyamat. Ez a folyamat magában foglalta a fénytől való legtávolabbi elszakadást, és ez sikerült. 
1988 márciusában történt meg az, amit mi »az első fénytesti sík aktiválásának« nevezünk. Ez egy pici harang volt, ami elkezdett ujjongani a DNS struktúrában: »Hurrá, eljött a hazatérés ideje!« 
Ezzel megkezdődött az átváltozás folyamata. Bár a változást legtöbbször öröm kíséri, időnként mégis lehet nehéz. 
Ez a bolygó éppen a fénybe emelkedik, vagy másképpen kifejezve: a felemelkedés állapotában van. Ez lassú, fokozatos folyamat. Nem máról holnapra válsz anyagból fénnyé. Minden ember benne van ebben a folyamatban, és sokan közületek már megtették az út felét." 

(Tashira Tachi-ren: Der Lichtkörper-Prozess. Edition Sternen- prinz, Freiburg, 1998) 

MÁRIA ÜZENETEI 

1.)Jövendölései a közeljövőre vonatkozóan 
Végül pedig részleteket szeretnék bemutatni egy Mária üzenetből, amely keresztény körökbe érkezett a nyolcvanas években, ezzel is bizonyítva az átalakulásról szóló közlések egyetemes jellegét. 

„Közeledik az idő, amikor megrázkódtok és megrémültök; nem valamely büntetés miatt, hanem, mert ideje, hogy a Föld és az emberiség lelke megújuljon. A Föld megrázkódik, és a folyamat, amely ezeket a földi változásokat előidézi, már megkezdődött. A változások már elkezdődtek, és folytatódnak a beteljesülésig. Az igazi tragédia viszont szellemi fejlődésünk elvesztése lenne." 

„Az időjárás drámai módon megváltozik az egész világon... Meg-változnak az óceánok áramlatai és elmozdulnak a Föld mágneses pólusai. A sarki jégtömbök olvadásnak indulnak, és darabokra töredeznek. Az olvadó jégtömbök miatt emelkedik az óceánok vízszintje, megváltoztatva a tengerpartokat az egész világon. 
Szokatlan Nap- és napfolttevékenységekre kerül sor Mária egyre gyakrabban, a világ számos helyén fog megjelenni. 
Az ember csak egységben képes előrehaladni. Hamarosan egy óriási lépés következik a jövő felé. 
Azok, akik lelkileg nincsenek felkészülve ezekre a változásokra, képtelenek lesznek megérteni azokat. Ez a növekedés! Egy sokkal nagyobb méretű világegyetemben fogjátok elfoglalni a helyeteket a jövőben. Egy gyönyörű és fényes jövő van készülőben." 

2.)A változás okairól 
„A bolygó védekezni fog. Sok életet fog elpusztítani, de még ez sem fog felérni a ti rombolásotokkal. A bolygó visszakéri azt, ami az övé.Tudom, hogy mindez Isten büntetésének tűnik, de éppen az ellenkezője: ez cselekedeteitek következménye ezen a bolygón. 

A heves viharokra pedig nem kerülne sor, ha a kollektív tudatot nem öntötte volna el a gyűlölet, a harag, a félelem és az indulat." „Néhány éven belül a mágneses mezők rezgésének erősödése új és erőteljes hatásokat eredményez a Földön. A légköri nyomás és a mágneses erők intenzitása rekordokat fog megdönteni. Mindaz az erőszak, amely eddig a szívetekben lakozott, most láthatóvá válik. Mindez nem büntetés, csupán az évszázadok alatt felgyülemlett gyűlölet, harag és félelem hatása. A feszültségek, amelyek elöntötték az emberek tudatát, most kirobbannak. 

„A Föld egy korszak végéhez közeledik. Formája és lelke meg fog újulni. Most van itt az ideje a megújulásnak, és ugyanakkor a régi hanyatlásának. Mert nincs újjászületés halál nélkül." 

„A világegyetem egyre nő és egyre terjed, és hamarosan új életre, új hajtásra robban szét. Olyan ez, mintha az univerzum több száz éven át állapotos volna. 

A Föld tengelyének elfordulása a Jelenések Könyvének a története. Ez a történet minden faj kultúrájában úgy szerepel, mint az istenek visszatérése. Az örökkévalóság óta mondják, hogy ez rend¬kívüli esemény. Legyetek biztosak afelől, hogy ez nem a világ vége, hanem egy új korszak, egy új világ és egy új megértés kezdete. Most, az új kor születése előtt kell felkészülni." 

3.) Lelki intelmek 
„Minden embernek megpróbáltatásokat és csapásokat kell elviselnie, és mivel ezek világméretűek lesznek, a lehető legtöbb emberhez kívánok eljutni... Térjetek vissza a kezdetekhez, a gyökerekhez. Térjetek vissza a mindenek kezdetéhez. Térjetek vissza kiindulási pontotokhoz - Istenhez... Teljes erőddel és minden igyekezeteddel keresd az egyesülést Istennel - a Mindenhatóval és Hatalmassal." 

.,Csak az imádságban és meditációban találhattok vigasztalást. Minden gondolatotokat a szívetekben lévő oltárhoz vigyétek... Csak az ima és a meditáció tud benneteket egyénileg vezetni és irányítani." 

„Eljött az idő, hogy az Isteni Fényt megtaláljátok a lelketekben. Eljött a szellemi lámpagyújtás ideje. Eljött az idő, hogy a szívetekben és a lelketekben keressétek Istent." 

„A Földön ma arra van szükség, hogy minden ember az Egy Istenhez emelje a szívét és az elméjét, hogy Istenben megtisztuljon és megújuljon. Amikor mindenki megtalálja az Egy Isten igazságát és vezetését, a Föld minden lénye egészségesebbé és felkészültebbé válik az élet folytatására." 

„Eljött az ideje, hogy visszaállítsátok a harmóniát saját belső lényetekkel és az Egyetemes Szellemmel. Most van itt az ideje, hogy minden lélek kinyíljon, és magába fogadja Istent. Ez az egyetlen esély a szellemi fejlődés megmentésére." 

4.) A távolabbi jövőről 
„Az emberiség boldog lesz, hogy új korba születhet, hiszen így lehetősége nyílik kijavítani az elmúlt korok hibáit. A következő generációk tanulni fognak hibáitokból. 

Az ember fizikai testében új sejtek fognak születni. Az emberiség erős kapcsolatot fog fenntartani a szellemi világgal. Az új sejtek lehetővé teszik majd, hogy elméjüket hatékonyabban tudják használni. Olyan erőknek kerülnek majd a birtokába, amelyeket ma senki sem ismer. Elméjük útján képesek lesznek minden világgal kommunikálni. Beszélni fognak az állatokkal. Új ember és új fajok fognak születni. Az eljövendő kor embere annyira fog különbözni a maitól, mint ti az ősembertől. Néha a legnehezebb időkben történik a legtöbb haladás. A rothadó gyümölcsöt időnként el kell távolítani a pincéből, hogy a többiek épek maradjanak." 

„Itt az idő, hogy a fejlődés eljöjjön a Földre. A következő kor egy fejlődő korszak lesz... az emberi faj növekedésének az ideje. Az ember egy fejlettebb szellemi lénnyé válik. Olyan hangokat lesz képes hallani, amelyek ma még nem hallhatók számára. A fény sugarain át olyanokat fog látni, amelyek ma még rejtve vannak. Elméjével hallani és beszélni fog. Sokkal jobban fogja tudni használni lelki képességeit. Az egész emberiségben kibontakozik az, amit ma intuíciónak nevezünk. Az őszinteség elengedhetetlen lesz, hiszen az emberek mentális úton fognak hallani. Mindennek fogják tudni az okát. Minden összefüggést érteni fognak. Minden gondolatot hallani fognak. Az emberiség szükségszerűen békéssé válik. Az emberek megtanulnak békében élni. 

Isten Fénye fog ragyogni minden ember szívében és elméjében. Minden ember tudni fogja, hogy saját fejlődése embertársaitól függ, és emiatt minden ember fontos. Mindenkinek meglesz a maga helye a társadalomban. Nem lesz annyi ember a Földön, mint ma. Az új korszak elején az emberek száma lecsökken. Az embernek fejlettebb képe lesz a természetről. A bolygót szeretni és óvni fogják, nem ártanak neki. Új életmódokat fognak megtanulni, melyek lehetővé teszik a földi élet megújulását." 

..Az emberiség békére és nyugalomra fog vágyni. Mindenki békére fog törekedni. Az új emberi fajt mélyen áthatja majd a vágy, hogy harmóniában éljen magával és a bolygóval." 

..Kezdetben az éghajlat kiszámíthatatlan lesz, de aztán visszaáll az évszakok megszokott rendje. A Földet új emberek népesítik be... Ők sokkal inkább tudatában lesznek a léleknek és a szellemnek. Közelebb lesznek az isteni mintához, mivel emlékezetük tiszta marad. Ez a megjövendölt »ezeréves béke« időszaka lesz." 

..A fejlődés már megkezdődött. Az elmúlt száz évben megelevenedtek a lelki folyamatok az emberben. Néhányan ezt intuíciónak nevezik. Az emberi faj lelki természete életre kelt. A korábbi öt érzék egy hatodikkal bővült ki. Ez az idők kezdete óta bennetek van. Nem olyan régen aktiválódott, és mára már köztudottá vált." 

..A természetben bekövetkező drasztikus változások az embert is jelentősen megváltoztatják. Pusztán az események túlélése jó irányba fogja megváltoztatni az embert." 

(Annié Kirkwood: Mária üzenetei - hatodik síp-axis. Bp., 1997.) 

AZ ÜZENETEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A világ különböző pontjairól származó, egybehangzó médiumi üzeneteket és próféciákat tömören így foglalhatjuk össze: 
A Föld és minden lakója egy erőteljes átalakulási folyamaton megy keresztül. Pontosabban kifejezve: lehetőséget kap egy intenzív spirituális fejlődésre. 

Ez a folyamat alapvetően szellemi, de természetesen kihat a lelki és fizikai síkra is. Az átalakulás célja, hogy a bolygó és lakói a poláris tudatú, sűrű anyagi létből felemelkedjenek a viszonylag egységesebb tudatú, félanyagi létbe. Ilyen hatalmas, az egész Földet érintő változás igen ritkán adatik meg mind a Föld, mind az emberiség életében. Ráadásul mindez rendkívül rövid idő alatt megy végbe: kevesebb, mint egy emberi generáció alatt. Ez pedig igen intenzív átalakulást követel meg minden egyedtől, aki itt van a Földön, és csatlakozni akar a felemelkedés folyamatához. Az átalakulás a tudatot tágítja, miközben a lélekből eltávolít minden olyat, ami lehúzhatná az alacsonyabb létsíkokra. A fizikai test pedig egy¬re finomabb, éteribb lesz, azaz veszít a sűrűségéből. 

Ezt a tudati megemelkedést, lelki-testi átalakulást hívjuk fel-emelkedésnek, ami azért is különleges, mert szellemi felemelkedésre eddig is volt lehetősége az embernek, de többnyire csak egyedül, nem tömegesen. Másrészt igen ritkán fordul elő, hogy maga a Föld is emelkedettebb tudatállapotba kerül (hiszen ő is tudatos lény). Harmadrészt az ember eddig - előzetes szellemi emelkedés után - úgy juthatott be egy magasabb tudatszintű világba, ha előbb megszabadult a durva fizikai testétől, azaz, meg kellett halnia. A mai folyamatban minden jel arra utal, hogy most úgy emelkedhetünk fel, hogy megtartjuk testünket, aminek közben azonban a fent említett finomodási folyamaton kell átmennie, hogy alkalmazkodni tudjon a Föld új létállapotához - ami félanyagi. 

A felemelkedési folyamat szellemileg megközelítve nagyjából azt jelenti, hogy a 2-3. csakra szintjén álló, poláris emberi tudatnak fel kell emelkednie legalább a 4. csakra szintjére, hiszen vélhetően a Föld is ide fog felemelkedni. Ez rendkívül nagy tudati lépés, amihez sok segítséget kapunk - de még így sem könnyű. Az ajándék azonban, ami az új állapotban vár bennünket, szellemi szempontból óriási: ha sikerül, nem kell többé durva anyagi testbe inkarnálódnunk, hiszen a 4. csakra tudati állapotától kezdve már nincsen kötelező földi testet öltés. 

Az inkarnálódás és a fejlődés természetesen tovább tart - hiszen ez még távol van a megvilágosodás állapotától - de összehasonlíthatatlanul könnyebb és szeretetteljesebb, mint a háromdimenziós, sűrű anyagi világban! 

Ennyiben szinte minden jelentősebb üzenet azonos. A részletekben azonban van egy kis eltérés. A mai, New Age-es üzenetek az egész folyamatot könnyűnek, boldognak, felemelőnek mutatják be, ahol az embernek szinte semmit sem kell tennie, minden magától megtörténik, és pontos dátumokat is emlegetnek. A régebbi időkből származó médiumi közlések azonban őszintébben mutatják be a folyamatot, s azt a nagy szellemi feladatot, amit mindenkinek meg kell tennie, aki fejlődni akar. Ezek hangsúlyozzák, hogy egyáltalán nem mindenki fog szellemileg felemelkedni, és félanyagi testben élni. Csak rövid utalásokat tesznek arra, hogy mi történik majd azokkal, akik nem a fejlődést választják. Az időpontról pedig azt mondják, hogy nem tudhatjuk - aminek megvan a mélységes szellemi oka.

Több régebbi és mai üzenet is állítja, hogy ez lesz Jézus második eljövetele. A hopi indiánok és a maják próféciáiban szinte ugyanez van az ő fogalmaiknak megfelelően leírva. 
Az utóbbi időkben elterjedt 2012-es dátum a maja naptárból származik: itt 2012. december 21. az utolsó jelzett nap. Ez az egyet¬len konkrét dátum, ami széles körben ismert, de a közlő szellemek hangsúlyozzák, hogy nem tudhatjuk az időpontot. 

AZ ÜZENETEK ÉRTELMEZÉSE 

Bár az üzenetek tartalma jól érthető, mégis érdemes kitérni a központi folyamat spirituális értelmezésére. A szétválasztás erősen poláris helyzetet teremt, amit azonban nem szabad a „jó és a rossz" kategóriákba sorolni, sem pedig úgy tekinteni rá, hogy „nincsen jó és nincsen rossz". Most egy olyan, különleges időben élünk, ahol csupán két választásunk van: vagy egy nagyon sűrű rezgésű, 
szinte az emberi szint alatti világhoz csatlakozunk, vagy egy nagyon fényes, tiszta, szinte az emberi szint feletti világhoz. Minden jel arra mutat, hogy középút most nincsen. A választást kissé nehezíti, hogy kezdetben csak az egyik - a sötétebbik - út látható a fizikai síkon (ez a rezgésszintjéből adódik). A másik, fényesebbik sík az anyagi szintről még nem látható, de már érezhető, így szellemi, lelki ráhangoltság szükséges az érzékeléséhez. 

A szétválasztódás bennünk, emberekben megy végbe, elsősorban lelki szinten. Ez azt jelenti, hogy aki fel akar emelkedni, annak meg kell tisztítania saját „alsóbb világait". Ebben az asztrális test kitisztítása játszik központi szerepet, azaz úgy kell megváltoznunk, és úgy kell élnünk, hogy az alsó asztrális energiákat ne működtessük. Ez hétköznapi nyelven megfogalmazva azt jelenti: nem maradhat bennünk semmilyen „negatív" érzelem, indulat. Ide tartoznak: gyűlölet, bosszúvágy, rosszindulat, irigység, sóvárság, féltékenység, harag, önzés, csalás, mások kihasználása, becsapása, intrika, hatalmi harcok, viszálykeltés (széthúzás) és erős félelmek. Talán mondani sem kell, hogy mindenfajta függőség is ebbe a kategóriába tartozik, a kábítószertől elkezdve a párkapcsolati függőségig. 

Ahhoz, hogy fel tudjunk emelkedni, ki kell vonnunk energiáinkat ezekből az érzésekből, indulatokból, ami nagyon komoly szellemi munkát igényel mindenkitől. A szétválasztódás azt is jelenti, hogy mindenki a szíve mélyén (nem mindig tudatosan) választ, hogy él ezzel a gyors fejlődési lehetőséggel, vagy sem. Aki nem, az bezárul az alsó asztrális világ energiáiba, mivel tudata ezzel azonosul, élete elsődlegesen ezen a síkon folyik. Aki pedig az intenzív fejlődést választja, az viszonylag rövid idő alatt fog megszabadulni ezektől a tulajdonságoktól, és meg fogja nyitni magában a fejlettebb tudatközpontokat (szív csakra, felső asztrális, alsó mentális). Ehhez nemcsak akarat, önmunkálkodás, hanem egyre erősödő önismeret is szükséges, hiszen ebben a fejlődési folyamatban ki kell lépnünk az egó vonzásköréből is. 

Az a szellemi-lelki állapot, ami felé törekszünk, s ami valószínűleg szükséges ahhoz, hogy a Földdel együtt felemelkedjünk, már az ego felett van, ahol az önzetlenség uralkodik, s ahol a tiszta gondolatok és érzések dominálnak. 

Így a fejlődéshez nemcsak az szükséges, hogy megszüntessük nehéz, lehúzó energiáinkat, hajlamainkat, hanem az is, hogy ki¬fejlesszük magunkban az önzetlen szeretetet, a belső békét, a lelki tisztaságot, az egyensúlyt, a közösség szolgálatát. Mindezt természetesen nem kellemes, békés körülmények között kell „bizonyítanunk", hanem a legnehezebb helyzetekben, és nem pusztán gondolatokkal, hanem tettekkel. 

Aki a kegyelem adta fejlődést választja, annak lassan a fizikai teste is átalakul. Ez a magasabb síkok átalakulásának következménye, ezért ahogy tisztulnak érzelmeink, gondolataink, úgy tisztul a testünk is, sejtjeink úgy kezdenek el magasabb energiaszinten rezegni. A test átalakulása ezért csak akkor válik érzékelhetővé, amikor már megszabadultunk néhány „sűrű" érzelmünktől (gyűlölettől, haragtól, félelemtől, stb.). 

A fejlődéshez hozzátartozik az is, hogy tudatunk tágul, ezért új, vagy régen nem használt szellemi képességek kezdenek felébred¬ni bennünk, ami az intenzitás miatt átmenetileg fizikai kellemetlenségekkel is járhat (fejfájás, látászavarok, szédülés, erős fáradtság, stb.). Amint a Névtelen Szellem is említette, ez a kivételes kegyelmi korszak (ahol nagyon gyors, intenzív fejlődésre van lehetőségünk) nem fog örökké tartani. Ezért, aki most ezt kihasználja, az 10-20 év alatt annyit fejlődhet, mint máskor 1-2 inkarnáció alatt. Ez pedig sűrített fejlődési utat jelent, töményen fellépő átalakulási tünetekkel. Ennek elviselését az a gondolat könnyíti meg, hogy tudjuk - s gyakran tapasztaljuk is -, megéri végigmenni ezen a gyorsított, intenzív szakaszon. 

Ezoterikus körökben gyakran hallani, hogy „ma már nincsen karma", vagy hogy „a karma meg fog szűnni". A Névtelen Szellem üzenetéből kiderül, hogy amíg a szétválasztási folyamat tart, addig van karma is. 

Amikor ennek vége, s lezárul ez a teremtési folyamat, a Törvény ismét előtérbe kerül, ami azt jelenti, hogy abban a pillanatban mindenki megkapja a „végelszámolást", azaz szembesülni fog kar¬májával, s ennek megfelelő világba kerül. Ezzel lezárul a korszak, vége lesz annak, amit eddig tettünk, és mindenki „tiszta lappal" indul az új korszakba. De a Névtelen Szellem azt is mondja, hogy aki ezekben az utolsó időkben szívéből törekszik felfelé, a fény felé, az „meg lesz mentve", és a felemelkedés során az esetlegesen meg¬maradt karmája „eltöröltetik". 

A karma kérdéséről spirituálisán az mondható el, hogy amíg a szamszárában6 vagyunk (ami jelenleg tagadhatatlan), addig van karma is. A karma csak elég magas szellemi szinten szűnik meg, amitől még távol vagyunk. 

Végül pedig érdemes elgondolkodni a Jézus második eljövetelére utaló közléseken. Mint említettem, más kultúrákban is meg¬jósolják a Fény istenének visszatérését, nagyjából azonos időpontban és hasonló előjelekkel. A második eljövetelt mi az evangéliumokból ismerjük, az ezt kísérőjelenségekkel együtt, csupán az idejét nem tudjuk. Ezt a lélek fogja megérezni, ő fogja felismerni Teremtőjét és Megváltóját. Ha nem ismeri fel, nem érett meg arra, hogy vele menjen. 

Sok találgatás folyik, hogy vajon mi fog történni a fizikai síkon, és ha lesz második eljövetel, milyen lesz? Valószínűsíthető, hogy ez az eljövetel nem fizikai síkú lesz, azaz Jézus nem születik meg emberi testben, hiszen már más dimenzióban fogunk vele találkozni. Ez is a vizsga része: O abban a dimenzióban jön el, ahová tartunk, és ha fel tudunk odáig emelkedni, akkor érzékeljük majd a jelen¬létét. Az anyagban élő emberhez anyagi testben jött el, hogy meg¬mutassa a megváltás útját. A mostani felemelkedés az anyagból a félanyagi létbe történik, ezért az új sík „anyagának" megfelelő eljövetelt várhatunk. Vélhetően ez Jelenlétben valósul majd meg, azaz energiában, rezgésben, nem kézzelfogható anyagban. Ezért nem a fizikai érzékszerveinkkel kell figyelnünk, hanem belül, a szívünkkel. 

MIT TEHETÜNK MAGUNKÉRT ÉS A VILÁGÉRT? 

A fentiekből kiderült, hogy nem mindennapi szellemi folyamat részese minden ember, aki most itt él a Földön. Aki fejlődni akar, most kivételes lehetőséget kap, ami valószínűleg csak nagyon ritkán következik be az emberiség életében. Mit is kell tennünk, hogy helyesen éljünk ezzel a kegyelmi lehetőséggel? 

Mint már említettük, most az alsó asztrális erők fokozatosan el-különülnek a tiszta energiáktól, és ezt először saját magunkon belül kell véghezvinnünk. Gondolatainkból, szavainkból és cselekedeteinkből el kell tehát távolítanunk minden olyan energiát, rezgést, ami összekapcsolódhat ezekkel a nehéz, lehúzó energiákkal. Meg kell szabadulnunk a gyűlölettől, bosszúvágytól, irigységtől, gőgtől, a haragtól, az önzéstől, a rosszindulattól, a hatalomvágytól, a birtoklási vágytól, a függőségektől és számos félelemtől. A fel¬sorolás természetesen nem teljes, de a folytatást könnyű kitalálni. 

Mindezzel párhuzamosan ki kell fejlesztenünk magunkban az önzetlenséget, a tiszta, érdek nélküli szeretetet, a lelki tisztaságot, az együttérzést, a belső békét, a harmóniát. Ezt a sort is lehet még folytatni, csak a legfontosabbakat soroltam fel. 

Mindebből jól látszik, hogy nem kis „munka" vár azokra, akik a fejlődést választják ebben a nehéz, embert próbáló időkben. De aki elkezdte, az már nem fordulhat vissza, és a küszködések mellett viszonylag rövid idő alatt meg is tapasztalhatja a fejlődés első jeleit saját magán: növekvő belső békéjében, rendeződő életében. S így már könnyebb folytatni, még akkor is, ha időnként úgy gondoljuk, túl nagy feladatot kaptunk az élettől. 

A kifejlesztendő tulajdonságok, képességek között kiemelkedő szerepe van az isteni akarat követésének. Ahogy e folyamatban csökken az egó, úgy növekszik bennünk az Isteni Én jelenléte, s elérkezik a pillanat, amikor önként adjuk át az irányítást, amit már éppen eleget gyakoroltunk a háromdimenziós világban. És minél inkább ráhagyatkozunk az égi vezetésre, annál harmonikusabb lesz az életünk, annál inkább mindent a megfelelő időben és helyen teszünk, és pontosan fogjuk tudni, hogy mikor és hogyan segíthetünk embertársainknak és a Földnek. Ha lelkileg-szellemileg összehangolódunk átalakulóban lévő bolygónkkal, érezni fogjuk, hogy mikor, mivel segíthetjük. Ezt pedig ebben a lelki állapotban meg is tudjuk tenni. 

Az isteni akarat, a belső vezetés követése már átvezet minket egy magasabb tudatállapotba, ahol könnyű lesz felismerni azt a Jelen¬létet, amit már oly régóta várunk. De ahogy a Névtelen Szellem is mondta, nem kell várni az utolsó pillanatra, mindenki bemehet a nyitott égi kapukon, és ha a lelke felemelkedett erre a szintre, meg¬érkezett égi hazájába. Innentől nincsen karma, nincsen Törvény, csak Kegyelem és szeretet. Ide igyekezzünk mindnyájan, amíg a lehetőség adott, amíg nyitva áll az Ég Kapuja!

 

forrás: http://www.hagiasophia.hu

span class=span class=

/span/span

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Gelko - hála

hálás koszonet annak a testvérnek aki fogta a fáradságot es kompletizálta a lényeget.kevesen vagyunk akik probalunk ki szakadni a materiális világbol.valamilyen szinten nekunk is itt kell mukodnunk.de nem mindegy milyen modon keresuk meg a penzt.utobbi ket evben ez a legnagyobb kerdes az eletembe.vegzetseg nelkul hogy tudjak olyan munkat vegezni amibol el is elek es tanulok is.de remelem a magasabb En megadja a valaszt