Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Yes mariearmone, the Yeti od Bigfoot are also a part of a genetic manipulation program from ETs of another time, with animals from another planet who brought to earth. They have a very big lifespan.

A Yeti is egy földönkívüli genetikai manipulációs program része volt, régebben, amelyekben más bolygókról a Földre hozott állatok vettek részt. Nagyon hosszú életük van.

 

 

In my Videos I say, the learning never stops, because the Existence is evolving and expanding all the time. The Existence (god), is infinite , unlimited. There is no "end" in the Existence, only evolution. And we are part of the Existence.

Ahogy elmondtam a Videóimban is, a tanulás sohasem áll meg, mivel a Létezés is fejlõdik és tágul egyfolytában. A Létezés (Isten) végtelen, határtalan, korlátlan. Nincs „vége” a Létnek, csak fejlõdés van. És mi is részei vagyunk a Létezésnek.

 

 

Well, in the Reiki system people think they can buy spiritual mastery with a lot of money and hang a certificate on the wall to make their ego proud and show others how great they are.... But a real spiritual person is somebody who has gained wisdom out of REAL Expiriences of MANY mastered Lifes and this person dont need a peace of paper on the wall to proof it. It is just a system to steal your money. You cant buy spirituality. Real Spirituality comes within you when you have activate the REAL Love-Energy. Simple and for free.

A Reiki rendszerben [gyógyítási mód] az emberek azt hiszik, hogy pénzzel megvehetik a spirituális ismereteket, ügyességet és kitehetik a falra a képesítési diplomájukat, hogy az egójuknak és másoknak igazolják, milyen ügyesek õk... De egy valóban spirituális személy olyan, aki a bölcsességet TÖBB Életen át VALÓDI Tapasztalatokon keresztül szerezte és ennek az embernek nem kell egy darab papír, hogy ezt bizonyítani tudja. Ez csak egy rendszer, amelyben ellophatják a pénzed. A spiritualitást nem lehet pénzzel megvásárolni. A Valódi Spiritualitás belülrõl jön, amikor aktiváltad a VALÓDI Szeretet-Energiát. Egyszerûen és ingyen. [Azért azt hadd jegyezzem meg, hogy Magyarországon nagyrészt nem a pénzért csinálják a Reikit és nem ez az elsõdleges szempont, hanem a tanítvány felkészültsége.]

 

 

Hello Shellie,

as I say in my videos, everything is energy, feelings like anxiety or fear, have a lower Vabration and are keeping you in a low frequency. Yes, sometimes this Energy comes from other people, and if you are sencitive, you can feel it, but sometimes it could be from you too. A lot of people have been programmed to have fear through the society, TV, or parents..You should always turn low freqencies into higher ones. Repelace the polarity with the opposite. What is the opposite of fear? Braveness, love and Light.

Ahogy elmondtam a videóimban is, minden energia, az aggódalom vagy félelem érzetének alacsonyabb Rezgése van és ez téged is alacsonyabb rezgésen tart. Néha az Energia jöhet másoktól is, és ha elég érzékeny vagy, érezheted is, de néha tõled is jöhet akár. Nagyon sok ember arra van programozva, hogy félelmet kapjon a társadalomban, a TV-ben, vagy a szülõktõl. Neked magasabb rezgéssé kell alakítanod az alacsonyabb rezgéseket. Cseréld meg az ellentétes polaritásokat. Mi a félelem ellentéte? Bátorság, Szeretet és Fény.

 

Like I say in the Videos, Life if everywere in the Universe. Every Planet has Life, but on different Dimensions. On different Frequencies. Even Moons and Suns have Life. There are many Planets who have Life on the same frequency as the earth, but most planets are more developed and have life on a higher dimension. That means that there is more cosmic energy and everything is more beatyfull, lightfull. The Nature is glowing with sparkles, flowers are making melodies, animals are gentle, everybody is telepathic, there are no lies, no Diseases, no agressivnes.

Az Élet mindenhol jelen van az Univerzumban [Multiverzumban]. Minden Bolygón van Élet, csak különbözõ Dimenziókban. Különbözõ Rezgéseken. Még a Holdakon és Napokon is van Élet. Nagyon sok olyan Bolygó van, amelyeken hasonló rezgéseken van Élet, mint a Földön, de a legtöbb bolygó sokkal fejletteb, mint a Föld és magasabb dimenziókban van élet rajta. Ez azt jelenti, hogy több a kozmikus energia és minden sokkal szebb, fényesebb. A Természet csillog a ragyogástól, a virágok dalolnak, az állatok szelídek [nincsenek húsevõ állatok] , mindenki telepatikus, nincsenek hazugságok, Betegségek, nincs agresszivitás.

 

 

 

Like I say in my Videos, "God" is not a person, is the Energy from wich everything exists. It it the central cosmic consciousness. It has ALL Energies inside...male...female....We are ALL part of this Energy....EVERYTHING that exists, is part of this Energy.

Ahogy már elmondtam, „Isten” nem egy személy, õ a mindenütt jelenlévõ Energia, mindennek a Forrása. A kozmikus központi Tudatosság. MINDEN Energia megtalálható benne...férfi...nõi.... Mi MIND részei vagyunk ennek az Energiának....MINDEN, ami létezik, része ennek az Energiának.

 

 

I dont know that word, but "Seven Sisters" is an ancient word for the Pleiades.

Nem ismerem ezt a szót, de a „Hét Lánytestvér” egy õsi kifejezés, amely a Plejádokat jelöli.

                                                                                        

 

Well, the best is, to eat food with the highest Frequency. That you can find in Fruits and Vegetables.

A legjobb az, ha magas Frekvenciájú ételeket esztek, amelyek Gyömölcsökben és Zöldségekben találtok meg.

 

 

The the great learning about those atlantian times was : not to misuse Power and cosmic energy. They did it in that time, thats why they destroid themselfs. They had wars and Genetic Manipulations. they thoght they were gods. This selfdestruction happent also many times befor, in previous civilisations on earth. They reached an advanced Level of technology and then they misused it for wars. Now erth-humans are at a similar level....

A legnagyobb tanulság az atlantiszi idõkbõl ez: ne használjuk rosszra az Erõt és a kozmikus energiát. Abban az idõben õk ezt csinálták, ezért elpusztították saját maguk. Háborúztak és Genetikai Manipulációkat vittek végbe. Azt gondolták magukról, hogy istenek. Az önpusztítás már többször megesett a Földön, az elõzõ civilizációk esetében is. Elértek egy nagyon fejlett Szintû technológiát, amelyet háborúkra használtak fel. A Földi ember is hasonló szinten (helyzetben) van most...

 

 

The best way is to use cosmic power in a spiritual way. Just like many spiritual Humans from other planets are doing. They are in tune with the Existence (god).

A legjobb az, ha a kozmikus erõt a spirituális úton használjuk. Ahogyan ezt más bolygókon élõ lények (emberek) is teszik. Õk összhangban vannak a Léttel (Isten).

                             

 

Well, this time earthpeople have destrucktive Weapons, but not that terrible then they had in the atlantian times. In that times, they could move moons and asteroids.

A mai Földi embernek is vannak pusztító Fegyvereik, de nem annyira rombolóak, mint az atlantiszi idõkben. Akkor holdakat és aszteroidákat tudtak vele megmozgatni.

 

 

There are many planets like the earth. Every Planet goes through a transformation one day, because thats evolution. In other words: Everybody is first a child, and later an adult....

Nagyon sok Földhöz hasonló bolygó van. Minden Bolygó keresztülmegy egy átalakuláson egyszer, mivel ez a fejlõdés. Másszóval: Mindenki elõször egy gyerek, majd késõbb lesz felnõtt....

 

 

Many People are awakening now, because of the new higher frequencies.

Nagyon sokan ébrednek fel mostanában a magasabb rezgésszám miatt.

 

 

Our Ships have Love-Energy. Our Ships are not just an Object. Our ships have an Awareness.

A Mi (Ûr)Hajóinknak Szeretet-Energiájuk van. A Mi (Ûr)Hajóink nemcsak Tárgyak. A Mi (Ûr)Hajóinknak van Tudata.

 

 

Yes, the Body is adjusting to the higher Frequencies

Igen, a Test hozzáigazódik a magasabb Frekvenciákhoz.

 

 

The Federation of Light gave the idea telepathicaly to google people to show a Ship. Those people in google think its  their Idea... But in reality, my people gave them the Idea. It is a way to bring Earth-People the Image of a ship in their mind and to see how they feel about it.

[Szószerint:] A Fény Föderációja [Galaktikus Föderáció, Szövetség] adta az ötletet telepatikusan a google-nél dolgozó embereknek, hogy a fõoldalon mutassanak egy [Ûr]Hajót [2009. szeptemberében volt ez]. Ezek az emberek azt hitték, hogy ez az õ Ötletük.... De a valóságban a mi embereink adták nekik az Ötletet. Ez egy mód arra, hogy a Földi Ember tudatába eljusson egy ûrhajó Képe és azért, hogy lássuk, mit érez róla.

 

 

As I say in one of my Videos, Jesus is our Spacebrother. He was the Son of an Extraterestial. He is a spiritual Master who had the Mission to inform People about the Existence.

Jézus egy Ûrtestvér. Õ egy Földönkívüli Fia volt. Õ egy spirituális Mester, akinek az volt a Küldetése, hogy tudassa (tájékoztassa, informálja) az Embereket a Létrõl (Létezésrõl).

 

 

777ALAJE

1) Yes they are. The Grays heve destroid their genetics and they cant reproduce natural any more. So most of them are clones. Biological Robots. Only a view thousend are original. So they did abductions of humans and animals, to steal the DNA to reactivate their DNA. But that did not work because they dont use the spiritual part. The nature of the Grays, especially the Zeta Reticuli and the short Grays, is that they do not have deep emotional feelings or compassion. They are, in fact, extremely curious about all aspects of existence, highly analytical, technology worshippers, and are devoided of sentimentality. They look at humans much the same way a farmer looks at his cows, as an inferior species.

1) A Szürkék tönkretették a saját genetikai állományukat (DNS-üket) és már nem tudják természetes úton létrehozni. Tehát a legtöbben klónok. Biológiai Robotok. Csak néhány ezren valódiak. Ember- és állatrablásokat végeztek, hogy ellopják a mi DNS-ünket és aktiválják a sajátjukat. De ez nem mûködött, mivel nem használták fel a spirituális részt. A Szürkék és fõleg a Zeta Reticuli és alacsony Szürkék sajátossága, hogy nincsenek mély érzelmeik vagy könyörületük (részvétük). Viszont nagyon kíváncsiak a lét minden aspektusára, nagyon analitikusak (elemzõek), technológia-imádók, de érzelemmentesek. Alacsonyabbrendûeknek tekintenek minket (embereket), ahogy pl. a farmer tekint a teheneire.

 

 

2) The Grays were not trustworthy: By 1955 it became obvious that the aliens had deceived Eisenhower and had broken the treaty... The U.S. Government got something less than the technology that they had bargained for and found that the abductions exceeded by a million fold than what they had agreed to. The aliens were not submitting any lists of human abductions, and on top of that, not all abductees were being returned.

2) A Szürkék nem tartották a szavukat: 1955-re nyilvánvalóvá vált, hogy az idegenek becsapták Eisenhowert [USA elnöke abban az idõben] és megszegték a megállapodást... Az AEÁ [titkos] Kormánya rájött arra, hogy kevesebb technológiát kaptak az ember- és állatrablásokért cserébe, mint az a megállapodásban szerepelt és a rablások száma 1 millióval meghaladta a szerzõdésben foglaltakat. Az idegenek nem adtak semmilyen listát az elraboltakól és ezen felül nem minden elraboltat hoztak vissza.

 

 

3) There were many a view years ago here but the galactic federation throw them out. Some are still working with the secret goverment. When I was a child, they came im my room and grabed me to take me out. But I fight them with energy and my fist, and they went away. With a strong Light-Energy you can throw the evil out. And some who are coming from the future are developed and are trying to correct bad things they heve done.

3) Nagyon sokan voltak még pár éve, de a Galaktikus Föderáció „kidobta” õket. Néhányan még mindig a titkos kormánnyal dolgoznak együtt. Amikor gyerek voltam, odajöttek a szobámba és el akartak rabolni. De én harcoltam, energiával és az öklömmel, amíg el nem mentek. Egy erõs Fény-Energiával el lehet ûzni a gonoszt. Néhányan, akik a jövõbõl jönnek, fejlettek és helyre akarják hozni a hibákat, amiket elkövettek

 

.

There are thousends of Alien-Races arround earth.

Többezer Földönkívüli Faj van a Föld körül.

 

 

Of Course Time Travel is Possible. Even the secret Goverment is experimenting timetravel. I came also from the Future. I life simultaneously in a earth-body and in a Spaceship. My Conciousness is divided in Both Bodies.

Az IdõUtazás természetesen Lehetséges. A titkos Kormány is kísérletezik az idõutazással. Én is [Alaje] a Jövõbõl jöttem. Egyszerre élek egy földi testben és egy Ûrhajón. A Tudatomat megosztom Mindkét Testben.

 

 

The Blue Ones are Human. Even at the Pleiades there are some blue ones because they have a blue Sun.

A Kékek(színû bõrûek) Humanoidok. A Plejádokon is van pár kékszínû faj, mivel nekik kék Napjuk van.

 

 

Yes, I life here just like you. In that way, I know how it feels, I know how People feel and think. In that way I can talk to you normaly, because as a lightbeeing in a higher dimension it is difficult to lower the Vibration. Now that I am here incarnated, I have also the right to do something directly (cosmic laws). I act as a magnet for cosmic Energies and I am trasforming them and sending them to earth.

Igen, én is itt élek, mint te. Így tudom milyen ezt érezni, tudom, az Emberek hogyan gondolkoznak, hogyan éreznek. Így normálisan tudok hozzád beszélni, mivel a magasabb dimenzióban levõ fénylényeknek nehéz lecsökkenteni a Rezgésüket az alacsony szintre. Mivel én inkarnálódtam a Földre, megvan a jogom, hogy direktben is cselekedjek (kozmikus törvények [másképp a szabad akarat törvényét sértené meg]). Olyan vagyok, mint egy mágnes a kozmikus Energiáknak, amelyeket átformálok és a Földre küldök.

 

                                    

Yes, Reptilians exist and I met some and I chased them away with Light Energy. They cant stand Love-Light Energy. But dont concentrate on them. They are not the most importand. The most Importand is the own Inner spiritual developement. Send your energy to the important things.

Igen, a Hüllõk léteznek és találkoztam néhánnyal és elûztem õket a Fény Energiájával. Õk nem bírják a Szeretet-Fény Energiáját. De ne koncentrálj rájuk. Nem õk a legfontosabbak. A Legfontosabb a Belsõ spirituális fejlesztése. Küldd az energiáidat a fontos dolgok felé.

                                 

                                                                      

 To make diffenert Expiriences. The Soul wants to make all expiriences.

Hogy különbözõ Tapasztalatokat szerezzen. A Lélek meg akar szerezni minden tapasztalatot.

                                                                                                                

 

I have answered this already in my videos. You are in a school here to learn and to grow by mastering expiriences. If somebody else do it for you, you have not master it and you will have to repeat everything in another life on another planet. You are here to learn to become a galactic Human by mastering the lower Energies.

Te egy iskolában vagy itt [a Földön], hogy tanulj és növekedj a tapasztalatszerzés, fejlesztés által. Hogyha más teszi meg helyetted, akkor újra kell fejlesztened ezt és meg kell ismételned egy másik életben egy másik bolygón. Te azért vagy itt, hogy megtanuld hogyan válj Galaktikus Emberré az alacsonyabb Energiák uralása által.

 

 

HerkKrivis

Alaje our human age is about 80 years, after 80 we die, why our age so different like yours?

Alaje, miért élnek az emberek csak 80 évig, és 80 év után meghalnak, miért különbözik a mi életkorunk annyira a tiétekétõl.

777ALAJE                   

Because of a genetic manipulation 12000 years ago.

A 12000 évvel ezelõtti genetikai manipuláció miatt.

 

 

With the right Energy you are attracting People or Situations.....Thoughts are Energy....

A megfelelõ Energiával a megfelelõ Embereket és Helyzeteket vonzod magadhoz. A Gondolatok Energia.

 

 

Everybody is immortal. The Soul that you are is immortal. There is no Death. Only the changing of the physical body in lower Dimensions. The Soul stays allways the same and is storing all the expiriences from all Lifetimes. You are SOUL. Not your physical Body. The physical body is only nessesary to make expiriences in the Physical Dimesions.

Mindenki halhatatlan. A Lélek, aki vagy, halhatatlan. Nincs Halál. Csak a fizikai test levétele az alacsonyabb Dimenziókban. A Lélek mindig ugyanaz marad és eltárol minden tapasztalatot, minden Életedbõl. Te LÉLEK vagy. Nem a fizikai (anyagi) Tested. A fizikai test csak azért szükséges, hogy tapasztalatokat szerezz a Fizikai (Anyagi) Dimenziókban.

 

 

When you are Soul, you have another Understanding of Life and you Know what you need to make expiriences. So you are choosing when, were, how to incarnated. There are Many Planets, many possibilities.

Amikor Lélek vagy, az Élet Megértése más és te Tudod, hogy mit kell tenned a tapasztalatszerzésért (élményekért). Te választod ki, hogy mikor, hova, hogyan születsz le (inkarnálsz = testet öltesz). Nagyon Sok Bolygó van és nagyon sok lehetõség.

 

 

There is a reason why you dont remeber past lifes. It would disturb you in making some expiriences in this life. You only get information about past lifes, when this information is helping you to master ore heal some blockades.

Megvan annak az oka, miért nem emlékezel az elõzõ életekre. Megzavarná a tapasztalatszerzést ebben az életben. Csak akkor kapsz információkat az elõzõ életekbõl, hogyha ez az információ segít abban, hogy túljuss, vagy uralj bizonyos gátlásokat, korlátokat.

 

 

You can not Calculate spiritual things like a clock. Everybody is an Individual and has his own time. I say in the videos, you can not use the old linear thinking , if you want to understand and live the higher Frequencies and Dimensions. There you go by Feeling and Intuition. The properties of the Soul, not the earth mind.

Nem lehet csak úgy Kiszámítani a spirituális dolgokat, mint egy óra. Mindenki egy Egyén (Individum, személyiség) és megvan a maga ideje. A videóimban elmondtam, nem használhatod a régi lineáris gondolkodást, hogyha meg akarod érteni a magasabb Rezgéseket és Dimenziókat. Ezért van az Érzelem és az Intuicíó. Ezek a Lélek tulajdonságai, nem a földi elméé.

 

 

Thoughts do not come by themselves. Nothing comes by itself. The cause of Everything is cosmic energy. Thoughts are Energy. Everybody is receiving and sending thoughts all the time. Everybody is creating Thoughts all the time. All the souls are sending thought-energy all the time telepathicaly. Like I say in my Videos, the best way to be of service to others is to give LOVE Energy, to help others to evolve.

A gondolatok nem maguktól jönnek. Semmi sem jön magától. Mindennek oka a kozmikus energia. A Gondolatok Energia. Mindenki fogad és küld gondolatokat egyfolytában. Mindenki Gondolatokat teremt minden percben. Minden lélek telepatikusan gondolat-energiákat küld. A legjobb segítség másoknak az, ha SZERETET Energiát küldünk nekik, ha segítünk nekik fejlõdni.

 

 

Do you think that all zetans and all reptoids are bad?

Gondolod, hogy a Zeta-k és minden hüllõ rossz?

777ALAJE

Well, there are some few who are benevolent, those are from the future. But most of them are evil.

Van néhány jóindulatú is, õk a jövõbõl vannak. De a legtöbb gonosz.

The most important that the earth needs is Love. In order to make the trasformation smooth and life on earth better.

A legfontosabb dolog amire a Földnek szüksége van az a Szeretet. Azért, hogy az átalakulás könnyen menjen és az élet könnyebb legyen a Földön.

 

KarTaboada, I know that situation. Once, they came im my room and grabed me to take me out. But I throwed them out with energy and my Hands. With a strong, powerfull will and Light-Energy you can break their paralyse energy.

Ismerem a helyzetet. Egyszer bejöttek a szobámba és el akartak rabolni, de én „kidobtam” õket energiával és a Kezeimmel. Erõs akarattal és Fény-Energiával meg tudod törni a bénító erejük.

 

 

Yes, those are the lower astral entities I am talking in the Videos. They feed of energy of fear, hate, or smokers energy. Thats why I am telling in all my Videos to build up the Light in your aura. They cant stant Light and Love. Once, when I was on a Nepal Mountain, I had a draconian in front of me, with a head of a pterosaurus with big red glowing eyes. He startet to steel my energy. But then, I shoot him Love Energy out of my Heart and he disapeard. Love is the biggest Power there is.

Igen, õk az alacsonyszintû asztrális lények, amelyekrõl a videóimban is beszélek. Õk a félelem, gyûlölet, dohányzók energiájából táplálkoznak. Ezért mondom el minden Videóimban, hogy építsétek fel a Fényt az aurátokban. Õk nem bírják a Fényt és a Szeretet. Egyszer voltam a Nepáli hegyekben és szembetaláltam magam egy drákói lénnyel (hüllõszerû faj), pterosaurus fejjel és nagy, vörösen villogó szemekkel. Elkezdte szívni az energiámat. De én Szeretet-Energiával „lõttem” vissza a Szívembõl és õ eltûnt. A Szeretet a legnagyobb Hatalom, Erõ.