Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


The more Love you have and the more you are Spiritual developed, the brighter your aura is

Minél nagyobb Szereteted van és minél inkább vagy Spirituálisan fejlett, annál fényesebb az aurád.

                              

 

No, you can allways find 20-30 Minutes to meditate. Or at least 10 minutes. If you programm yourself that there is no time for meditation, then there is no time for you.

Mindig találhatsz 20-30 percet meditációra. Vagy legalább 10 percet. Hogyha úgy programozod (állítod) be magad, hogy nincs idõ meditációra, akkor nem is lesz.

 

 

Yes, like I say in my Videos, the dark side want to prevent people from getting a higher consciousness. Thats why they create negative Energies to disturb people. Thats why people have to increase their Lightbody and make it stronger. In Order to reach this, use LOVE Frequency.

A sötét oldal meg akarja akadályozni azt, hogy az emberek (magasabb, fejlettebb) tudatossá(gúakká) váljanak. Ezért teremtik a negatív Energiákat, hogy megzavarják az embereket. Ezért kell az embereknek a Fénytestüket növelni és még erõsebbé tenniük.

 

 

Everybody who is Human, had in past lifes incarnations in plants and animals. The Soul wants to make EVERY Expirience. Mineral, plant, animal, Human, galactic Human, Lightbeeing.

Minden Ember az elõzõ életeiben volt már növény és állat. A Lélek meg akar tapasztalni MINDENT. Ásvány, növény, állat, Ember, galaktikus Ember, Fénylény – ez a fejlõdési sorrend.

 

 

PQ1147

I dont know what you mean Galactic human, Is it a human who live and travel mainly in the galaxy?

Nem értem mi az a Galaktikus ember, olyan, aki a galaxisban utazik és él nagyrészt?

777Alaje

Yes, live and travel through the galaxis with a spiritual awareness. Those who are working WITH the Existence.

Igen, a galaxis(ok)ban utazik és él spirituális tudatossággal. Õk azok, akik EGYÜTT dolgoznak, összhangban vannak a Létezéssel (Teremtõvel).

 

 

No, in the higher Dimensions there is no evil. The dark side can´t live in a higher frequency. They are only in this lower dimensions.

A magasabb Dimenziókban nincsen gonosz, rossz. A sötét oldal nem tud élni magasabb rezgéseken. Õk csak ebben az alacsony dimenzióban vannak [és a 4D-ben].

 

 

I mean, Pleiadians were on Planet earth in the Past, and have influenced many civilisations.

A Plejádiak már itt voltak a Múltban is, és nagyon sok civilizációt befolyásoltak.

 

 

Well Topocum, pranayama is a method to breath prana. But you dont have to make it complicated. Earthpeople tend to make everything complicated, head-oriented, not Heart-Oriented. If you Meditate with the Heart by trying to FEEL insted of thinking to much, you can reach higher energies. Just do like I say in my Videos. Very simple. Visualize breathing cosmic energy (prana) in and feel it, and then send it to the planet out of your Heart. Thats all. Easy and powerfull.

A pranayama egy módszer a pránalégzésre. De nem kell túlságosan elbonyolítani. A Földi ember hajlik afele, hogy mindent elbonyolítson, fej-központúva, nem Szív-Központúvá tenni. Hogyha a Szíveddel Meditálsz és próbálod ÉREZNI, ahelyett, hogy túl sokat gondolkoznál, magasabb rezgéseket érhetsz el. Csináld úgy, ahogy a Videóimban is elmondom. Nagyon egyszerû. Képzeld el és érezd, amint kozmikus energiát (prána) lélegzel be és azután küldd a bolygónak a Szívedbõl. Ennyi. Egyszerû és hatalmas (hatásos).

 

 

sidkraft

Hi Alaje, is there a meeting place where all of the galactic federations of light beings meet and do you know the name of the place?

Van-e olyan hely, ahol a Galaktikus Föderáció fénylényei összegyûlnek és tudod-e ennek a nevét?

Hello sidkraft,

Yes, this place is outside of the earth, in the big Motherships.

Igen, ez a hely a Földön kívül van, a nagy Anyahajókon.

 

 

Well KarTaboada, I made all the Earth Expiriences, too, so I will know how everybody feels by living in Earthsociety. When I was in school, no brainwash could stop me from going the way of Light. I did some things they wanted just to keep them satisfied, because I knew that it in a view years, I will leave school anyway. When Teachers were angry, I told them to keep their agressivnes for them selfes. I was teaching them how to behave. And after school, I was concentrating on my spiritual path. I had allways my energy on the important things in Life.

Én is elvégeztem már minden Földi Tapasztalatot, tehát tudom milyen érzés egy Földi társadalomban élni.  Az iskolában semmilyen agymosás nem tudott megakadályozni abban, hogy a Fény útját kövessem. Megtettem pár dolgot amit elvártak, hogy kielégítsem õket, mert tudtam, hogy pár éven belül úgyis otthagyom az iskolát. Mikor a Tanárok idegesek voltak, megmondtam nekik, hogy tartsák meg az agresszivitásukat maguknak. Tanítottam õket arra, hogyan viselkedjenek. Iskola után a saját spirituális utamra összpontosítottam. Mindig a fontos dolgokra irányítottam az energiám az Életben.

 

 

Moving the Body and strengthen the muscles is good for the Flow of spiritual Energy.

A Test mozgatása és az izmok megerõsítése jót tesz a spirituális Energia Folyásának, Keringésének.

 

 

Yes, go to a pharmacy and get St. John's wort and Vitamins. Also you can go for 5 minutes out of the office and take some deep breaths in the fresh air. In the same short Time you can visualize Light that is filling your body and healing you.

Menj a gyógyszertárba és vegyél magadnak a St. John szerbõl [orbáncfû] és Vitaminokat. Ugyanakkor menj ki az irodából 5 percre és vegyél mély lélegzetet a friss levegõn. Ezen rövid Idõ alatt képzeld el a Fényt, amely kitölti a tested és meggyógyít.

 

 

Jehovah was an Extraterestial, who was on earth thousends of years ago, and wanted to be worshiped like a god. And some earthhumans are still worshiping him today, because they believe blindly old believesystems.

Jehovah egy többezer éve a Földön járt Földönkívüli volt, aki azt akarta, hogy úgy imádják, mint egy istent. És néhány *sõt, nagyon sok+ földi ember ma is imádja õt, mivel vakon hisznek a régi hiedelemrendszerekben.

 

 

The Kundalini is activated, when you have enough cosmic energy in your body, through Meditation.

A Kundalini akkor aktiválódik, amikor már elég kozmikus energia van a testedben, Meditáció által.

 

 

 

Enough cosmic energy can heal anything.

Elégséges kozmikus energia meggyógyíthat akármit.

 

 

The Learning never stops. Even in the highest Light-Levels, you can learn something. The Education depends on what  Dimension the Planet is. In most higher Planets, the children are learning all the cosmic laws, how life works, and  they can choose themselfs in what they want to learn more and become a specialist.

A Tanulásnak sosincs vége. Még a legmagasabb Fény-Területeken is van még mit tanulni. A Tanítás függ attól, hogy  milyen Dimenzióban van az illetõ Bolygó. A magasabbszintû Bolygókon a gyerekek megtanuljál az összes kozmikus  törvényt, azt, ahogyan az élet mûködik, és kiválaszthatják, hogy miben akarnak tovább tanulni és specialistákká, mesterekké válni.

 

 

Well, I have said all this in my Videos already. Extraterestials were since millions of years on earth. Even in times,  when there was no earth society. Good ones and bad ones. In the present time, there are thousends of benevolent  extraterestials in the orbit of earth, to help the earth-popultation to evolve. There are a view negative ET-races, too,  who have their own plans. They are the ones who are spreding confusion. But they cant confuse you, if you have a high consciousness. Thats why I am telling in my videos, how important it is, to meditate and connect with your soul  and the light of the existence.

A Földönkívüliek már itt voltak millió évekkel ezelõtt. Még azelõtt, hogy lett volna földi társadalom. Jók és rosszak.  Jelenleg többezer jóindulatú földönkívüli faj van a Föld körüli pályán, akik segítik a földi emberiséget a fejlõdésben.  Van néhány negatív földönkívüli faj is itt, akiknek megvannak a saját terveik. Õk azok, akik a zûrzavart terjesztik. De  téged nem zavarhatnak össze, ha már elég tudatos vagy. Ezért mondom el a videóimban, hogy milyen fontos az,  hogy meditáljunk és hogy kapcsolatba kerüljünk a lelkünkkel és a létezés fényével.

 

 

Deja vu can come from past life memories, but also from memories of Dreams. Memories of Astral-Journeys. In every Life, your true self, your soul, is the same. Only your physical body and behavior is changing in every life, according to the Level of Consciousness and the expiriences that you want to make.

A Deja vu-érzés jöhet régi életek emlékeibõl, de akár az Álmok emlékeibõl is. Az emlékek Asztrál-Utazások. Minden Életben a te igazi önmagad, a lélek, ugyanaz. Csak az anyagi (fizikai) tested és a viselkedésed változik a különbözõ  életekben, aszerint, hogy milyen Tudatossági Szinten állsz és milyen tapasztalatokat akarsz szerezni, átélni.

 

 

Yes, there are other earth-like planets, who are using money, too.

I am comming from a Light-Dimension, not a physical dimension.

And, of course, there is no money, no working for money.

In the Light-Dimensions, you have everything you want for free, because you are in harmony with the Existence (god) and you are using the divine Cosmic Energy to create whatever you want.

Igen, vannak a Földhöz hasonló bolygók, amelyek szintén használnak pénzt.  Én egy Fény-Dimenzióból jövök, nem egy fizikai (anyagi) dimenzióból.  Természetesen ott nincs pénz, nincs munka pénzért.  A Fény-Dimenziókban megvan mindened, amit akarsz, ingyen, mivel ott összhangban (harmóniában) vagy a Léttel,  Létezéssel (isten) és az isteni Kozmikus Energiával bármit megteremthetsz, amire szükséged van.

Sleep is only necessary in lower Dimensions, in order to get cosmic energy.

In Lightdimensions, you can charge with cosmic energy consciously.

But, if you like, you can go in a sleep-like state, too.

Az alvás csak az alacsonyabb Dimenziókban szükséges ahhoz, hogy kozmikus energiához jussunk.

A Fénydimenziókban tudatosan feltöltheted magad kozmikus energiával.

De ha akarsz, „aludhatsz” is.

 

 

Yes, the Venusians are on a higher Frequency.

Igen, a Vénusziak egy magasabb Frekvencián léteznek.

 

 

Dear Friends,

in the Light-Meditations that we are going to make every Saturday, we need CLEAR LOVING ENERGY, keep your Aura, your Body, your thoughts and your Feelings clean from any Poison. We want to send LOVE AND HEALING and  not harmful Energy! Stay in a HIGH VIBRATION. Only a high Vibration can change the negative energies on earth!

Kedves Barátaim,

a minden szombaton megtartandó Fény-Meditáción TISZTA SZERETÕ ENERGIÁRA van szükségünk, tehát tartsd az Aurádat, Testedet, gondalataidat és Érzelmeidet tisztán, minden méregtõl mentesen. Mi SZERETETET ÉS GYÓGYÍTÁST szeretnénk küldeni, nem káros Energiát! Maradjatok MAGAS REZGÉSEN. Csak magas Rezgésekkel tudjuk megváltoztatni a negatív energiákat a Földön!

 

 

Well, it is not really a specific time neseccary, because the energy is working anyway. In higher Frequencies, there is no time like on earth. The people who are meditating, are meeting together as a souls, as an energy. No metter  what earth-time they are meditating. I would say, If everybody meditate before going to sleep, it would be good.

Nincs szükség egy konkrétan meghatározott idõre, mivel az energia bármikor mûködik. A magasabb Rezgéseken  nincs (olyan) idõ, mint a Földön. Azok az emberek, akik meditálnak, lélekként találkoznak, mint egy energia. Nem  számít milyen földi idõben meditálnak. Hogyha mindenki meditál lefekvés elõtt, az úgy jó lesz.

 

 

Well, not all souls who come to earth have a higher awareness.

But there are some souls like me, who come on earth by free will, not because they have karmic reasons to solve,  but because they want to help to raise the Frequency and the consciousness of Earth-Humans.

Nem minden léleknek van magasabb tudatossága, aki a Földre jön.

De van néhány lélek, mint én, aki szabad akaratából jött a Földre és nem azért, mert karmikus adósságát kell törlesztenie, hanem mert emelni akarjuk a Földi Emberek Rezgését és tudatosságát.

 

 

Like every other planet, Earth goes through a growing process, like a child in school.

And the souls who mastered the class, can go to the higher class.

Mastering spirituality even in a negative environment.

A Föld is keresztülmegy egy fejlõdési folyamaton, mint a gyerek az iskolában, mint minden bolygó.

Azok a lelkek, akik elvégeztek az „osztályt”, feljebbléphetnek.

Mesterré válni a spiritualistában, még negatív környezet esetén is.

 

 

What is happening here on earth is NOT something that started in this years. This started millions of years ago.  Many Races came to this planet. There were many , many fights and wars for this planet. Some without Humans and  some WITH Humans. Several high technical developed civilisations on earth were destroid in wars. This EARTH- humanity that you see now is NOT the first Earth-population.

Ami most a Földön történik nem néhány éve kezdõdött el. Többmillió évvel ezelõtt kezdõdött. Több Faj is jött a  Földre. Nagyon sok harc és háború volt ezért a bolygóért. Néhány Emberek nélkül, néhány Emberekkel. Nagyon sok  technikailag magasan fejlett civilizáció pusztult el a Földön a háborúkban. Ez a FÖLDI emberiség, amit most látsz,  nem az elsõ Földi népesség.

 

 

Well, this is what happens in this low Dimensions. Its an experience. -

Your question, is like you are asking me,

why all the Earth-humans are not all Blond--why is this flower red and the other is yellow--

Or why all the flowers are not blossom at the same time at once..... Its an experience.

Other planets had expiriences like this, too. --In this low dimension, problems are on many planets.

Ez történik az alacsonyabb Dimenziókban. Ez egy tapasztalat.

A te kérdésed olyan, mintha azt kérdeznéd tõlem,

miért nem szõke minden Földi ember – miért piros ez a virág és a másik sárga –

vagy miért nem virágzik minden virág egyszerre.... ez egy tapasztalat.

Más bolygóknak is hasonló tapasztalataik voltak. – Ebben az alacsony dimenzióban nagyon sok bolygón vannak  problémák.

 

 

Atlantis was destroid 12000 Years ago. But Befor Atlantis there were 5-6 more Civilitations on Earth. Millions of  years ago. Like I say in my Videos, Earth-Humans are here, because there were Humans from other Planets, visiting  the earth. They brought Plants and Animals from their Planets, who then have mixed on earth, thats why there are  so many different variations of them on Earth.

Atlantiszt 12000 éve puszították el. De Atlantisz elõtt még volt 5-6 Civilizáció a Földön. Millió évekkel ezelõtt. Amint a Videóimban elmondtam, a Földi Emberek azért vannak most itt, mert voltak más bolygókról Emberek (Humanoidok),  akik meglátogatták a Földet. Elhozták a saját bolygójukról az õk Állataikat, Növényeiket, majd itt összekeverték a  Földön, ezért van annyi variáció a Földön.

 

 

Like I say in my Videos, The Frequency on Earth is rising, so you begin to see Things that were all the time there, but  invisible in the past.

A Rezgés emelkedik a Földön, így ti kezditek látni azokat a Dolgokat, amelyek mindig is itt voltak, de láthatatlanok  voltak a múltban.

 

 

Well, they are Consciousness. Lightbeeings who are observing, learning and helping. You see them often at places with good energy or at dimensiongates.

Õk Tudatosak. Fénylények, akik megfigyelnek, tanulnak és segítenek. Gyakran láthatod õket olyan helyeken, ahol jó az energia, vagy dimenziókapuknál.

 

 

as I say in my Videos, EVERYTHING is energy and has an impact to humans.

MINDEN energia és hatása van az emberekre.

 

Yes, since the 40es , there are People on the Moon. They have Cities outside and inside in the dark backside of the moon. The Moon is an artificial Object that was brought here, when there were Wars on earth, millions of years ago. It was a Base Station. So there were Ruins already when the secret Government went there. And because it is artificial, thats why the moon never spins arround and you see only the one side of the moon. It has technology to prevent the moon from spinning so you dont see the side with the Buildings and spaceships.

A ’40-es évektõl van már Ember a Holdon. A Hold sötét oldalán vannak a felszín felett és alatt is Városok. A Hold egy mesterséges Tárgy, amelyet a millió évekkel ezelõtti Háborúkban hoztak ide. Egy Bázisállomás volt. Tehát már akkor voltak Romok a Holdon, amikor a titkos Kormány elõször járt a Holdon. És mivel a Hold egy mesterséges hold, ezért soha nem forog saját tengelye körül és ezért látjuk mindig csak az egyik felét. Olyan technológiája van, amely megakadályozza a Holdat a forgástól, így nem láthatjuk azt a felét, amelyen az Épületek és ûrhajók vannak.

 

 

Because you have been in similar cultures on different planets. Not only Earth.

Mivel te már voltál hasonló kultúrákban különbözõ bolygókon. Nemcsak a Földön.

 

 

Well, this Information should be for free. But If somebody is doing a seminar in another country, he has to pay the whole trip, the rented room, the accommodation, the ride....So the costs for the seminar should be affordable for everybody and at the same time enough to pay the bills for the journey. But if somebody has a own room, than he should not take money for inner developement. Only if somebody wants to donate for free. That its a gift - a form of good energy that somebody gives you.

Ez az Információ ingyenes kellene legyen. De ha valaki tart egy elõadást egy másik országban, ki kell fizetnie a stábot, a helyiséget, a felszerelést, az utazást... Tehát egy elõadás ára mindenki számára elérhetõnek kell lennie és ugyanakkor fedeznie kell a felmerülõ költéségeket. De ha valakinek van egy saját terme, akkor nem kellene elvegyen pénzt a belsõ fejlesztéséért. Csak akkor, ha valaki adományozni szeretne. Ez egy ajándék – egy jó energia-forma, amelyet valaki neked ad.

 

 

Yes foxhoundviper, some comandments were given from ETs to people in those days, because people were very wild, primitive and animalistic. Just like parents tell their children what is good and what is bad. Of course the people in power changed them later.

Néhány parancsolatot a földönkívüliek adtak át azokban az idõkben, mivel az emberek nagyon vadak, primitívek és állatiasak voltak. Mint ahogy a szülõ megmondja a gyermekének, mi a jó és mi a rossz. Természetesen a hatalmon lévõ emberek késõbb ezeket megváltoztatták.

 

 

KarTaboada, concentrate on THIS Life in the NOW. Look what you have to know for THIS life.

Összpontosíts ERRE az Élet(ed)re, a JELENBEN. Nézd meg azt, mit kell tudnod EBBEN az életben.

 

 

 

 

 

The Destruction od Atlantis was manmade, because the people in those days misused the power they had. Earth has lived already long time without any Human, millions of years. No problem.

Atlantisz elpusztítása „emberi” kéz által történt, mivel  akkor az emberek visszaéltek azzal az erõvel, tudással, ami a kezükben volt. A FÖLD hosszú ideig élt emberek nélkül, millió évekig, gond nélkül.

 

 

 Hello amilava1,

that is wrong thinking. When you are Meditating you are getting more and more energy, and if you build it up you can use it in your everyday life. You have more energy and more Ideas, because you are connected to your soul and higher self. A human dies naturaly when the time is right for the next life.

Ez hibás gondolkodás. Mikor Meditálsz, egyre több és több energiához jutsz, amelyet felhasználhatsz a mindennapi életedben. Egyre több energiád és Ötleted van, mivel kapcsolatban vagy a lelkeddel és a felsõbb Éneddel. Egy ember akkor hal meg természetesen, amikor eljött az idõ a következõ életéhez.

 

 

Hello GrandTeutonica, leave bad people and look for good people.

Hagyd a rossz embereket és nézz a jók után.

 

 

1) Dreams can be many things, and are mostly Individual.  That means, similar dreams have different meaning to people. They are not general prevailing for everyone.  So you can forget about books that are explaining dreams.  The Dreams somebody have, is an individual matter, that only you can understand because the soul use a picture to  show you that is in your understanding.  Sometimes they are from your Soul, which is trying to tell you something, Sometimes the soul is telling you something in a symbolic way, that can help you understand.

1) Az Álmok nagyon sok mindent jelenthetnek és a legtöbbször Személyesek. Ez azt jelenti, hogy hasonló álmok más személyeknek mást jelentenek. Nem lehet általánosítani mindenkire.     Elfelejtheted azokat a könyveket, amelyek álmokat magyaráznak meg.  Az Álmok mindenki számára személyesek, amelyeket csak te érthetsz meg, mivel a lélek olyan képeket használ, amelyeket te megérthetsz.  Van, amikor a te Lelkedtõl vannak, aki el szeretne mondani valamit számodra.  Van, amikor a lélek szimbolikusan akar valamit elmondani, amely segít megérteni.

 

 

2)Sometimes you are travelling with your astral body to learn,

Sometimes you see another self of you in another dimension,

Sometimes you are trying to learn or to manage something in your Subconsiousness that is bothering you,

Sometimes its old Patterns from past Lifes that you havent clear and are staying in the Subconsiousness,

Sometimes they are attacks from the dark side,

Sometimes its coming from Lightbeeings from other Dimensions or Planets, trying to talk to you,

And sometimes it has nothing to do with you, but you have picked up another energy from somebody else.

2) Van, amikor az asztráltestedben utazol, hogy tanulj,

Van, amikor egy másik önmagad látod egy másik dimenzióban,

Van, amikor meg akarsz tanulni vagy elrendezni valamit, ami a Tudatalattidban zavar téged,

Van, amikor elõzõ Életedbõl származó példák, sémák, amelyeket nem rendeztél el és ottmaradtak a Tudatallattidban,

Van, amikor támadások a sötét oldalról,

Van, amikor más Dimenziókban vagy Bolygókon lévõ Fénylényektõl jön, akik beszélni akarnak veled,

És van, amikor nincs semmi dolgod vele, csak valaki más energiáját kaptad el.

 

 

the aura is the Energy field, that every object has.

Everything has a Vibration a energy, that is causing a energy field arround an object.

Az Aura az az Energiamezõ, amely minden tárgynál megvan.

Mindennek van egy energia-Rezgése, amely egy energiamezõt hoz létre egy tárgy körül.

 

 

You have to detoxify yourself.

There are herbs that can detoxify.

Go to the pharmacy and get yourself natural antipoisoning capsules.

Méregtelenítened kell önmagad.

Vannak méregtelenítõ növények.

Menj el a gyógyszertárba és vegyél magadnak méregtelenítõ gyógyszereket.

 

 

luckygutz,

I think your brother is a soul which can not adapt to the earthly dimension. The best way to talk to him is with  telepathy. Try to tell him things when he is sleeping.

Úgy gondolom, hogy a te testvéred egy olyan lélek, aki nem tud alkalmazkodni a Földi dimenzióhoz. Próbálj meg telepatikusan beszélni hozzá, mikor alszik, álmában.

 

 

1) The secret world government have created these zigarettedrugs in order to  Keep the people in a low consciousness and vibration, in order to control the people easier. Every smoker has negative astral beings, parasites and holes in his dirty aura. They feed on the life energy of the  smoker, forcing him to smoke further. You can see it with an active third eye.  Cigarettes, drugs open the door to the lower astral planes where there are demons, unspiritual people or deceased smokers.

1) A titkos világkormány készítette ezeket a cigaretta-drogokat, azért, hogy az emberek tudatosságát és rezgését alacsonyan tartsák, hogy minél könnyebben ellenõrizni, kontrollálni lehessen az embereket. Minden dohányzó  piszkos aurájában vannak negatív asztrális lények (entitások), élõsködõk (paraziták) és lyukak. Ezek elszívják a dohányzók életenergiáját (energia-vámpírok) és további dohányzásra erõltetik õket. Láthatod õket a nyitott (aktív) harmadik szemmel. A cigaretták, drogok megnyitják az utat az alsóbb szinteken lévõ asztrális lényeknek, ahol démonok, nem-spirituális (materialista) emberek vagy elhalálozott dohányzók vannak.

 

2) These people suffer and be tormented by the demons .... And for a very very long time before they finally begin to be interested in love. Only then they see the light and can again incarnate in another body, to learn self-love. You can only go to higher dimensions, if you have a spiritual clean, high energy. Only then can you can stay in the high energy levels.

2) Ezek az emberek szenvednek és kínoztatnak a démonoktól.... Nagyon hosszú ideig, amíg végül érdeklõdnek a szeretet felé. Csak akkor tudnak visszajutni a fényhez és újból testet ölthetnek (inkarnálódhatnak), hogy megtanulják mi az ön-szeretet. Csak akkor léphetsz magasabb dimenziókba, ha tiszta, magas energiájú spiritualitásod van. Csak ekkor maradhatsz a magasabb energiájú területeken.

 

 

3) When the body is being deliberately destroyed by drugs, the divine energy can´t flow properly in you and the body becomes sick. Self-destruction is a sign of lack of love and spirituality. Most believe that they love, but this is just a rational thinking in their ego-mind. There is no REAL love from the heart. It is an entirely different frequency.

3) Amikor a tested nagyon szét van rombolva a drogoktól, akkor az isteni energia nem tud áramlani a testben, ezért az megbetegszik. Az önrombolás a spiritualitás és a szeretet hiányának jele. A legtöbben azt hiszik, hogy szeretnek, de ez csak a racionális gondolkodás az õ egó-elméjükben. Nincs IGAZI szeretet szív nélkül. Ez egy teljesen más frekvencia.

 

4) A broken radio, can not receive clear music, but only distorted, or none at all. The body is the earthly vessel for the soul. If the body does not function properly, you have no good contact with the soul. One then does not receive ideas of the soul but only lies, illusions and negative words of the dark creatures.

Egy elromlott rádió nem tud tiszta zenét fogni, csak torzítottat, vagy semmilyet. A test a földi váza a léleknek. Ha a test nem mûködik rendesen, azt jelenti, hogy nem jó a kapcsolat a lélekkel. Egy olyan test, amely nem a lélektõl kapja az ötleteket, hanem hazugságokat, illuziókat és negatív szavakat a sötét lényektõl.

 

 

5) Just remember:

You need first of all a strong will and SELF - LOVE

He who loves himself, does not hurt himself.

Only he who loves himself can love others REALLY.

You can only give what you have.

Everything that stinks, is shunned by beings of light.

Only the dark side like everything that is dirty and stinks.

Only the dark side, like to be in a lower vibration, which is not love.

The light side you can find where it's beautiful, beautiful aromas, beautiful colors, beautiful, harmonious music, love, high vibration.

Emlékezz:

Elõször is kell egy erõs akarat és Önmagad Szeretete.

Aki szereti önmagát, nem sebzi meg saját magát.

Csak az szerethet másokat IGAZÁN, aki saját magát is szereti.

Csak azt adhatsz, amid van.

Minden ami bûzlik, el van kerülve a fény teremtényei által.

Csak a sötét oldal szereti az olyasmit, ami mocskos és bûzlik.

Csak a sötét oldal szeret alacsonyabb rezgésen lenni, amely nem a szeretet.

A fény(es) oldal(á)t ott találod meg, ahol minden gyönyörû, csodálatosak az illatok, a színek, szépséges, harmonikus zene van, szeretet, magas rezgések.

 

 

 6) Learn how to REALLY love you. Not just with your rational mind, but with your whole being. No spiritual being is taking drugs. No spiritual being is smoking. That would be) against love, against spirituality, against the existence (god. Only demons like poison, mud and low vibration.

Take a big leap in your life and decide to go to the light.

Throw away any drugs TODAY. Fight against the influence of the dark side.

Are you ready for a higher level of development in your life? Are you ready for a higher consciousness? It is YOUR decision..

Tanuld meg hogyan szeretheted magad IGAZÁN. Nemcsak a logikus elméddel, hanem a teljes lényeddel. A spirituális lények nem szednek drogokat. Nem dohányoznak. Ez a szeretet ellen lenne, a spiritualitás ellen, a lét ellen (isten). Csak a démonok szeretik a mérgeket, a mocskot, az alacsony rezgéseket. Tégy egy nagy lépést az életedben és határozd el magad, hogy a fény felé akarsz menni. Dobd el a drogokat még MA. Harcolj a sötét oldal befolyása ellen.

Felkészültél egy magasabb szintû fejlõdésre az életedben? Kész vagy egy magasabb tudatosságra?

A TE döntésed...

 

 

 

 

Fordította: Indiánmagyar

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Indiánmagyar - http://indianmagyar.blogspot.com

Üdvözlet az oldal szerkesztőjének!

Örülök, hogy egyre több helyen felbukkan az igaz információ s az emberek ébredezni kezdenek.

Indiánmagyar